Det senaste inom vetenskap

Frå­ga ex­per­ten

Vi pra­ta­de med Ma­ri­us Be­be­sel, pro­jekt­le­da­re vid Air­bus, som be­rät­ta­de mer om Blue­cop­ter.

- Eurocopter Group · Airbus

Vad för slags he­li­kop­ter är Blue­cop­ter?

Ma­ski­nen är en lätt, två­mo­tors H135 som är om­byggd för att de­mon­stre­ra tek­nik. Den är en fly­gan­de ex­pe­ri­men­tell platt­form där Air­bus He­li­cop­ters kan tes­ta näs­ta ge­ne­ra­tions mil­jö­vän­li­ga tek­nik, som kan kom­ma att an­vän­das i he­la sor­ti­men­tet. Blue­cop­ter är en unik test­ma­skin.

Hur mil­jö­vän­lig och ener­gi­e­ko­no­misk är he­li­kop­tern?

Med Blue­cop­ter kun­de vi tes­ta tek­nik för pre­stan­da och bräns­le­han­te­ring, bland an­nat ett eko­lä­ge, där den ena av de två mo­to­rer­na stängs ned un­der nor­mal flyg­ning i marsch­fart. Det le­der till 10 pro­cent läg­re kon­sum­tion och 40 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp. Det har gjorts en rad mo­di­fi­ka­i­to­ner på ma­ski­nen för att re­du­ce­ra he­li­kop­terns luft­mot­stånd. Bland an­nat en be­kläd­nad runt ro­tor­hu­vu­det och land­nings­stö­den, samt en ny­ut­veck­lad form på ak­terskro­vet.

Även he­li­kop­terns till­ta­lan­de färg­möns­ter är mil­jö­vän­ligt, ef­tersom vi an­vänt den se­nas­te vat­ten­ba­se­ra­de lac­ke­rings­tek­ni­ken.

Har ni pla­ner på el­driv­na helikoptra­r?

På he­li­kop­ter­si­dan un­der­sö­ker vi möj­lig­he­ter­na att mins­ka ut­släp­pen ge­nom att kom­bi­ne­ra snab­ba Li­feRC­raft som har två fram­drifts­pro­pell­rar utö­ver ro­tor­sy­ste­met med en avan­ce­rad die­sel­mo­tor i stäl­let för tur­bin.

I ett sam­ar­be­te med Si­e­mens stu­de­rar Air­bus Group möj­lig­he­ter­na för el­flyg­ning. Vi tror att pas­sa­ge­rar­flyg med un­der 100 sä­ten kan dri­vas med hy­brid­sy­stem in­nan 2030.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden