Det senaste inom vetenskap

V-280 Va­lor

- Kristen Bell · Dean Martin · Lockheed Martin · Lockheed Missiles and Space Company

Bell och Lock­heed Mar­tin står bakom den ban­bry­tan­de lös­ning­en, som ger oö­ver­träf­fad has­tig­het, räck­vidd och lyft­kraft.

Til­tro­tor

De två kont­ra­ro­te­ran­de pro­pell­rar­na ger stor ma­növrer­bar­het.

Ro­tor­vind

Ef­tersom vind­tryc­ket från ro­to­rer­na är flyt­ta­de från krop­pen blir ope­ra­tio­ner enkla­re och säk­ra­re.

VTOL-tek­nik

Den avan­ce­ra­de ro­tor­tek­ni­ken gör start från näs­tan vil­ken ter­räng­typ som helst möj­lig.

Sen­sor­tek­nik

Sy­stem för­bätt­rar si­tu­a­tions­med­ve­ten­he­ten så att bom­ber kan släp­pas med otro­lig pre­ci­sion.

Ka­pa­ci­tet

Den sto­ra, pans­ra­de krop­pen har ut­rym­me för 14 sol­da­ter och en be­sätt­ning på 4.

Räck­vidd

Topp­far­ten är över 500 km/h med en strids­ra­die på näs­tan 1 500 kilo­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden