Det senaste inom vetenskap

NÄS­TA GE­NE­RA­TION MILITÄRHEL­IKOPTRAR

Fram­ti­den för nya och avan­ce­ra­de su­per­he­li­kopt­rar.

- Tech · Boeing · Cilla Black · Lockheed Missiles and Space Company · Future · United States Army · United States of America · UH-60 Black Hawk · Sikorsky Aircraft Corp. · Lake Bell

Bo­e­ing AH-64 Apache och Si­kor­sky UH-60 Black Hawk är fort­fa­ran­de ena­stå­en­de stridsheli­koptrar, men nu är än­nu mer avan­ce­ra­de ny­he­ter på väg. Bå­da fö­re­ta­gen lig­ger i tä­ten när det gäl­ler fram­ti­da he­li­kop­ter­de­sign. De sik­tar på att ut­veck­la ma­ski­ner som kan åka dub­belt så snabbt och dub­belt så långt som da­gens. Nu går de två luft­fart­sjät­tar­na sam­man för att byg­ga SB-1 De­fi­ant, me­dan Bell och Lock­heed ar­be­tar med ett kon­kur­re­ran­de pro­jekt med nam­net V-280 Va­lor. Bå­da ma­ski­ner­na är de­mon­stra­tions­ma­ski­ner som ska fun­ge­ra som test­kon­struk­tio­ner för fram­ti­da he­li­kop­ter­lös­ning­ar i ett pro­jekt som he­ter Futu­re Ver­ti­cal Lift (FVL). De bör­ja­de test­flyg­ning­ar­na som en del av ame­ri­kans­ka mi­li­tä­rens mul­ti­roll­pro­gram vå­ren 2017. FVL in­ne­hål­ler fem helt nya ma­ski­ner som ska er­sät­ta da­gens med en helt ny typ av strids­he­li­kop­ter. För­u­tom förs­ta klas­sig strids­för­må­ga ska de även ha halvau­to­nom tek­nik och va­ra till­räck­ligt flex­ib­la för att kun­na an­vän­das till stads- och ka­ta­strof­hjälp samt som luf­tam­bu­lans.

Al­la de nya mo­del­ler­na ska ha ett nytt, ak­tivt sy­stem som med­de­lar be­sätt­ning­en om när kom­po­nen­ter i cock­pi­ten be­hö­ver by­tas ut och som ger pi­lo­ten bäs­ta möj­li­ga hjälp. Kom­pa­ti­bi­li­tet med and­ra ma­ski­ner är vik­tig del för de nya he­li­kopt­rar­na. De ska kun­na lan­da på far­tyg och frak­tas med trans­port­flyg­plan. Des­sa ult­raa­van­ce­ra­de helikoptra­r ska bör­ja pro­du­ce­ras 2030 och an­vän­das av USA:s ar­mé, flyg­va­pen och ma­ri­na in­fan­te­ri. För­u­tom strids­he­li­kopt­rar­na ska även klas­sis­ka Chi­nook upp­gra­de­ras.

”För­u­tom förs­ta klas­sens strids­för­må­ga ska de även ha halvau­to­nom tek­nik”

Un­der de kom­man­de åren ska Bo­e­ings kän­da tvåro­tors Chi­nook mo­der­ni­se­ras. Kon­struk­tio­nen kom­mer hu­vud­sak­li­gen va­ra sig lik, men he­li­kop­tern ska ut­rus­tas med myc­ket mo­der­na­re tek­nik. Al­la des­sa pro­jekt kom­mer byg­ga vi­da­re på tek­ni­ken som an­vänds i da­gens helikoptra­r och pla­ner­na ger en fascineran­de in­blick i fram­ti­den. Drö­na­re kom­mer fort­fa­ran­de spe­la en vik­tig roll i luft­stri­dens front­lin­je och stridsheli­koptrar kom­mer åter­i­gen do­mi­ne­ra slag­fäl­ten, med mer avan­ce­ra­de kon­struk­tio­ner och va­pen än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

 ??  ?? Tack va­re ny tek­nik kan Rai­der hål­la myc­ket hög­re has­tig­het än van­li­ga helikoptra­r.
Tack va­re ny tek­nik kan Rai­der hål­la myc­ket hög­re has­tig­het än van­li­ga helikoptra­r.
 ??  ??
 ??  ?? Rai­der flög sin jung­frutur 2015 och är fort­fa­ran­de un­der ut­veck­ling.
Rai­der flög sin jung­frutur 2015 och är fort­fa­ran­de un­der ut­veck­ling.
 ??  ?? Rai­ders cock­pit har plats för två pi­lo­ter och ska rym­ma sex sol­da­ter.
Rai­ders cock­pit har plats för två pi­lo­ter och ska rym­ma sex sol­da­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden