Det senaste inom vetenskap

SB-1 De­fi­ant

- Aviation

Au­to­nom hjälp

Fly-by-wi­re-tek­nik tar över och fly­ger he­li­kop­tern i sä­ker­het om pi­lo­ten ska­das.

Ko­ax­i­al­ro­to­rer

Den dubb­la kont­ra­ro­te­ran­de ro­torn är enormt kraft­full, och till­räck­ligt ma­növrer­bar för att he­li­kop­tern ska kun­na lan­da på ett han­gar­far­tyg.

Avan­ce­rad cock­pit

Pi­lo­ten får hjälp av be­slut­stöd­jan­de kog­ni­tiv tek­nik som pri­o­ri­te­rar flö­det av na­vi­ge­rings­da­ta.

Bräns­le

De sto­ra tan­kar­na ska kun­na mö­ta be­ho­vet av en kraft­full mo­tor.

Lastut­rym­me

He­li­kop­tern väger över 13 ton. Den kan frak­ta 12 sol­da­ter och en be­sätt­ning på 4.

Fram­drift

Fram­drifts­pro­pel­lern ska gö­ra has­tig­he­ter över 450 km/h möj­li­ga, även i då­ligt väder.

För­svars­me­ka­nism

En tek­niskt avan­ce­rad la­s­er­sän­da­re ska av­le­da even­tu­el­la ra­ke­ter som av­fy­ras mot SB-1 De­fi­ant.

Si­kor­skys och Bo­e­ings ge­men­sam­ma pro­jekt kan för­änd­ra he­li­kop­ter­tek­ni­ken helt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden