Det senaste inom vetenskap

S-97 Rai­der

-

Si­kor­sky ut­veck­lar en ny ge­ne­ra­tion helikoptra­r. S-97 an­vän­der helt ny tek­nik med två ko­ax­i­a­la, kont­ra­ro­te­ran­de hu­vud­ro­to­rer. Det vill sä­ga att de sit­ter på sam­ma ax­el, men ro­te­rar åt varsitt håll. Då be­hövs ing­en si­d­osta­bi­li­se­ran­de svans­ro­tor och ma­ski­nen får istäl­let en fram­dri­van­de pro­pel­ler. Ma­ski­nen kan ope­re­ra på upp till 3 000 me­ters höjd, även i de tuf­fas­te för­hål­lan­de­na och blir dub­belt så snabb som da­gens snab­bas­te helikoptra­r. För­u­tom den över­lägs­na pre­stan­dan kom­mer Rai­der ha mind­re sväng­ra­die och läg­re ljud­ni­vå. I mi­li­tä­ra sam­man­hang kom­mer mo­del­len för­mod­li­gen an­vän­das som en lätt tak­tiskt he­li­kop­ter, men med Hell­fi­re-ra­ke­ter får den än­då slag­kraft med in­ver­kan. Rai­der kom­mer va­ra li­ka an­vänd­bar till väp­na­de spa­ning­ar som till sök­nings- och rädd­nings­upp­drag. Den kom­mer le­ve­re­ras med in­fäll­bart un­der­re­de, vib­ra­tions­kon­troll och in­stru­ment­kyl­ning an­pas­sa­de till så­da­na upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden