Det senaste inom vetenskap

Se­gel­rigg i nytt for­mat

- Falcon · Emily Perkins · Nicholle Tom

När Ma­le­te­se Fal­con sat­te se­gel 2006 hyl­la­des skep­pet som re­vo­lu­tio­ne­ran­de. Seg­len var krök­ta i en ae­ro­dy­na­misk pro­fil och mas­ter­na ro­te­ra­des hyd­rau­liskt för att hit­ta bäs­ta vin­kel mot vin­den. Det he­la såg hy­per­mo­dernt ut, men tek­ni­ken ut­veck­la­des fak­tiskt av en tysk in­gen­jör re­dan på 1970-ta­let.

Wil­helm Prölss som ar­be­ta­de för ol­je­fö­re­ta­get Shell i 30 år ar­be­ta­de fram ett för­slag på ett last­far­tyg helt byggt av sväng­an­de se­gel på fri­ståen­de mas­ter. Kon­cep­tet fick nam­net Dy­naship el­ler Dy­naRig, och var ett re­sul­tat av den våld­sam­ma ök­ning­en i ol­je­pri­ser­na ef­ter ol­jekri­sen 1973. Hans idéer tes­ta­des dock in­te på all­var för­rän den ame­ri­kans­ka mil­jar­dären Tom Perkins kon­trak­te­ra­de Mal­te­se Fal­con. Det be­rod­de del­vis på att tek­ni­ken in­te var till­räck­lig på 1970-ta­let. Hyd­rau­li­ken var in­te till­räck­ligt på­lit­lig och mas­ter­na ha­de bli­vit för tunga. Fram­ste­gen som gjor­des se­na­re, spe­ci­ellt när det gäl­ler kol­fi­ber, för­änd­ra­de si­tu­a­tio­nen.

Ef­ter jung­frutu­ren 2006 har Mal­te­se Fal­con vi­sat att Dy­naRig-kon­cep­tet fun­ge­rar. Dyk­st­ra Na­val Ar­chi­tects, som bistod med kon­struk­tio­nen av yach­ten, har ock­så ut­ar­be­tat pla­ner för last­far­ty­get Eco­li­ner en­ligt Prölss ur­sprung­li­ga vi­sion.

 ??  ?? Su­per­tach­ten Mal­te­se Fal­con visar att kon­cep­tet även kan fun­ge­ra för and­ra mil­jö­vän­li­ga far­tyg som last­far­ty­get Eco­li­ner.
Su­per­tach­ten Mal­te­se Fal­con visar att kon­cep­tet även kan fun­ge­ra för and­ra mil­jö­vän­li­ga far­tyg som last­far­ty­get Eco­li­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden