Det senaste inom vetenskap

RA­DI­KAL DE­SIGN

Det­ta con­tai­ner­far­tyg fun­ge­rar som en gi­gan­tisk vinge och kan dra nyt­ta av mot­vind.

- Norway

Me­dan Eco­li­ner är en mo­dern tvist på det klas­sis­ka se­gel­far­ty­get är Vind­skip in­spi­re­rat av ett flyg­plans de­sign. Far­ty­get har ett spe­ci­ellt ut­for­mad skrov med höga si­dor som pres­sar sig ut­åt i ving­pro­fil. På det sät­tet får far­ty­get ett ae­ro­dy­na­miskt lyft som in­te fun­ge­rar i vind­rikt­ning­en, ut­an i näs­tan rät vin­kel mot det. Vind­skip kan ut­nytt­ja des­sa kraf­ter som drag­hjälp vid seg­ling i mot­vind.

I lik­het med Eco­li­ner är Vind­skip en hy­brid. En maskin som drivs av fly­tan­de na­tur­gas ger far­ty­get fart, men kan sam­ti­digt va­ra li­ten ef­tersom vind­kraf­ten hjäl­per till med driv­kraf­ten till havs. Tack va­re det finns det mer ut­rym­me till last, sam­ti­digt som far­ty­get an­vän­der 60 pro­cent mind­re bräns­le än kon­ven­tio­nel­la far­tyg och ger 80 pro­cent mind­re ut­släpp. Den ra­di­ka­la lös­ning­en har ar­be­tats fram av Ter­je La­de som dri­ver La­de AS i Ålesund i Nor­ge. De pla­ne­rar att ha de förs­ta han­dels­far­ty­gen av den­na typ i drift 2019, för­ut­satt att kon­struk­tio­nen blir god­känd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden