Det senaste inom vetenskap

Ving­pro­fi­lens drag­kraft

- Weather · It

Vind­skip kan in­ne­bä­ra en ra­di­kal för­änd­ring på marknaden med sitt smar­ta kon­cept.

Hy­brid­lös­ning

Vind­skip har även en mo­tor som säk­rar jämn fram­drift även i stil­la väder.

God fart

Oav­sett kurs kan Vind­skip hål­la i ge­nom­snitt 16 knop (30 km/h).

Da­taa­na­lys

Sär­skild pro­gram­va­ra be­räk­nar de bäs­ta rut­ter­na ba­se­rat på väder och rå­dan­de vind.

Lätt åt­komst

Last­far­ty­get kan frak­ta 7 000 bi­lar som kan kö­ras in och ut ge­nom en si­do­luc­ka.

Liv­bå­tar

Vind­skip har liv­bå­tar som fal­ler från ”takske­nor­na” runt far­ty­gets öv­re kant.

Ving­pro­fil

Skro­vet är for­mat som en sym­met­risk ving­pro­fil. Det in­ne­bär att mot­vind el­ler luft­mot­stånd ger ett drag i sid­led, som kan om­vand­las till ex­tra fram­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden