Det senaste inom vetenskap

TRA­DI­TIO­NELL FRAKT

Ro­man­tis­ka rom­far­tyg för mil­jön.

- organization · Atlantic Ocean

Sko­na­ren Tres Hom­bres ser ut som en kvar­le­va från den for­na se­gel­ti­den, men i verk­lig­he­ten har den ba­ra seg­lat se­dan de­cem­ber 2009 och lig­ger på grän­sen till mo­dern seg­ling. Sko­na­ren ägs och drivs av Fair­trans­port, en ne­der­ländsk or­ga­ni­sa­tion som job­bar för mil­jö­vän­lig frakt till havs.

Tres Hom­bres har in­te en mo­dern rigg, ut­an har 12 tra­di­tio­nel­la se­gel. Trots det har den på­bör­jat en vind­krafts­re­vo­lu­tion. Un­der si­na re­sor, då hon frak­tar rom, kaf­fe och ka­kao över At­lan­ten, har den ba­ra 10 pro­cent av jäm­för­ba­ra mo­tor­far­tygs kol­di­ox­id­ut­släpp. Med ba­ra 35 ku­bik­me­ters last­rum kan in­te Tres Hom­bres täc­ka he­la värl­dens frakt­be­hov, men far­ty­get är in­te en­samt.

Fair­trans­ports Sail Car­go Al­li­an­ce ut­veck­lar för när­va­ran­de en rad and­ra far­tyg. Ett an­nat re­de­ri, Sail Car­go Inc., har ny­li­gen folk­fi­nan­si­e­rat sin egen kol­di­ox­id­ne­utra­la mo­dell, där driv­kraf­ten är en kom­bi­na­tion av vind och so­le­ner­gi. Strä­van ef­ter grö­na­re far­tyg har ut­an tve­kan ta­git sin bör­jan.

 ??  ?? Tres Hom­bres frak­tar gods med en min­sve­pa­re från 1940-ta­let.
Tres Hom­bres frak­tar gods med en min­sve­pa­re från 1940-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden