Det senaste inom vetenskap

HÖGT SVÄ­VAN­DE LÖS­NING

Au­to­ma­tis­ka se­gel kan mins­ka be­fint­li­ga far­tygs ol­je­kon­sum­tion.

-

Det finns många idéer för far­tyg som får drag­hjälp av vin­den, men de fles­ta är ba­ra i pro­to­typ­fa­sen och många år från att his­sa se­gel. Un­der ti­den fort­sät­ter 50 000 far­tyg att för­o­re­na luf­ten och bi­dra till kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Även när kon­cept som Eco­li­ner och Vind­skip bli­vit fin­sli­pa­de kom­mer det fort­fa­ran­de in­te va­ra värt för al­la re­de­ri­er att by­ta ut den ex­i­ste­ran­de flot­tan. SkySails har ett al­ter­na­tiv som kan bli till­gäng­ligt snab­ba­re och som kan hjäl­pa da­gens han­dels­far­tyg att spa­ra ol­ja di­rekt. Det går ut på att mon­te­ra på tek­nik som ut­nytt­jar vind­kraf­ten. De sät­ter helt en­kelt på ett se­gel.

Hit­tills har det tys­ka företaget ut­rus­tat fem far­tyg med så­da­na se­gel. De ger in­te li­ka myc­ket kraft som van­li­ga se­gel, men de fälls ut på höga höj­der. Där är vin­den star­ka­re än vid havs­y­tan och des­sa skärm­flyg­lik­nan­de se­gel ge upp till 2 000 kW fram­drift i go­da vin­dar. Det­ta kan spa­ra mel­lan två till tre ton ol­ja per dygn.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden