Det senaste inom vetenskap

Ome­del­bar hjälp

-

Be­fint­li­ga far­tyg kan få SkySails mon­te­rat för ome­del­bar drag­hjälp.

Elektro­niskt styrd

Seg­let kan fjärr­sty­ras från en kon­sol på far­ty­get.

Smart mon­te­ring

SkySails är kon­stru­e­rat så att den in­te tar upp ut­rym­me som kan an­vän­das för last.

Ae­ro­dy­na­miskt lyft

Seg­let har sam­ma pro­fil som ving­en på ett flyg­plan. Då bil­dar luft­ström­men över du­ken en tryckskill­nad som ger drag­kraft.

Enormt for­mat

Seg­let täc­ker ett om­rå­de på mel­lan 150 och 400 kvadrat­me­ter, be­ro­en­de på vil­ket slags far­tyg det ska dra.

Li­na

Den star­ka li­nan är till­räck­ligt lång för att fly­ga seg­let upp till 300 me­ter över ha­vet.

Höjd

En hyd­rau­lisk vinch på fram­däck be­stäm­mer hur högt seg­let fly­ger.

Brett re­gis­ter

Seg­let kan fly­ga i oli­ka vinklar i vin­den, så att far­ty­get kan hål­la kurs upp till 50 gra­der från vind­rikt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden