Det senaste inom vetenskap

Mars histo­ria i kort­het

- Life in Space · Space Technology · Space · Solar System · Science · Space Flights · Milky Way Galaxy · Paranormal · Interplanetary Space Flights

– pla­ne­ten som har va­rit be­bo­e­lig.

4,5 MIL­JAR­DER ÅR SE­DAN Bild­ning

Pla­ne­ten Mars bil­das sam­ti­digt som de and­ra sten­pla­ne­ter­na i sol­sy­ste­met.

4,5–4,1 MIL­JAR­DER ÅR SE­DAN Pre­no­achi­um

En pe­ri­od i Mars histo­ria när pla­ne­ten tro­ligt­vis var drab­bad av en rad svå­ra as­te­ro­id­ned­slag.

4,1–3,7 MIL­JAR­DER ÅR SE­DAN No­achi­um

Vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet för­tjoc­ka­de at­mo­sfä­ren, or­sa­ka­de regn och bil­da­de da­lar­na och in­sjö­ar­na som det går att se spår ef­ter idag.

3,7–2,9 MIL­JAR­DER ÅR SE­DAN Hespe­ri­um

Myc­ket av ytan på Mars frös till is när tem­pe­ra­tu­ren sjönk un­der den­na pe­ri­od.

2,9 MIL­JAR­DER ÅR SE­DAN TILL IDAG Ama­zo­ni­um

Un­der de se­nas­te mil­jar­der åren har Mars a tmo­sfär bli­vit allt tun­na­re och re­sul­te­rat i en torr pla­net ut­an geo­lo­gisk ak­ti­vi­tet.

IDAG Nu­tid

Idag är Mars en kall och öde värld, där en­dast små res­ter av den ur­sprung­li­ga vat­ten­re­ser­vo­a­ren finns kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden