Det senaste inom vetenskap

Mars då och nu

- Space Technology · Space · Solar System · Science · Milky Way Galaxy · Mick Mars

Kust

Fors­ka­re har ny­li­gen ob­ser­ve­rat nå­got som lik­nar gam­la kust­lin­jer på Mars.

Vat­ten

Ti­di­ga­re fanns en tjock at­mo­sfär och ett skyd­dan­de mag­net­fält, så det har va­rit möj­ligt för vat­ten att ex­i­ste­ra på ytan.

Hav

Nya bevis ty­der på att Mars nor­ra halv­klot en gång i ti­den in­ne­höll mer vat­ten än Nor­ra isha­vet här på jor­den.

Mag­net­fält

Ut­an ett mag­net­fält ut­sätts ytan på Mars för in­ten­siv sol­strål­ning och kos­misk strål­ning.

Tunn at­mo­sfär

Idag har Mars en re­la­tivt tunn at­mo­sfär. Det­ta ger för lågt tryck på ytan för att fly­tan­de vat­ten ska kun­na fin­nas.

Vat­ten på ytan

Vat­ten som en gång fanns på ytan har ko­kat bort för länge se­dan, men en del av vatt­net finns fort­fa­ran­de kvar un­der mar­ken.

Hur har den rö­da pla­ne­ten för­änd­rats un­der de se­nas­te fy­ra mil­jar­der åren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden