Det senaste inom vetenskap

Ro­bo­tar på Mars

Så an­vänds ro­bo­tar för att ut­fors­ka den rö­da pla­ne­ten.

- Space Research · Space Technology · Space · Spacecraft · Space Travel · Interplanetary Space Flights · Solar System · Science · Space Flights · Milky Way Galaxy · NASA · It

I ju­li 1965 flög NASA:s rymd­far­kost Ma­ri­ner 4 för­bi den rö­da pla­ne­ten och åter­vän­de till jor­den med de all­ra förs­ta bil­der­na av Mars yta. Se­dan dess har sto­ra mäng­der in­for­ma­tion kom­mit från så­da­na upp­drag och det dröjer kanske in­te länge för­rän män­ni­skor ock­så lan­dar där.

Fors­kar­na var osäk­ra på vad de skul­le hit­ta när de först bör­ja­de skic­ka rymd­far­kos­ter till Mars. Nu har de kun­nat må­la upp en gans­ka tyd­lig bild av hur den­na värld såg ut en gång i ti­den. Må­let med fär­der­na till Mars har för­änd­rats med ti­den, från de förs­ta fyn­den till de mer raf­fi­ne­ra­de sök­ning­ar­na ef­ter vat­ten och liv.

NASA:s Vi­king-rymd­far­kos­ter an­län­de 1976 och var de förs­ta son­der­na vars upp­drag var att le­ta ef­ter liv. Re­sul­ta­ten var otill­räck­li­ga, men in­tres­set för ut­forsk­ning­en av Mars blev allt stör­re när de förs­ta bil­der­na från ytan kom till­ba­ka.

Ef­ter fle­ra miss­lyc­ka­de för­sök skul­le det ta de­cen­ni­er in­nan näs­ta lyc­ka­de re­sa till Mars. NASA:s Mars Glo­bal Sur­vey­or skic­ka­des upp 1996 och kart­la­de ytan på Mars från 1998 till 2006. Det­ta gav myc­ket an­vänd­bar in­for­ma­tion för se­na­re upp­drag. Mars Glo­bal Sur­vey­or hit­ta­de dess­utom bevis på is­vat­ten på Mars.

Den förs­ta far­kos­ten lan­da­de 1997. So­jour­ner ana­ly­se­ra­de ste­nar på Mars och gjor­de fynd som lik­na­de struk­tu­rer som finns på jor­den. 2004 kom de fram­gångs­ri­ka far­kos­ter­na Spi­rit och Op­por­tu­ni­ty till Ga­le Cra­ter och har se­na­re upp­täckt att den­na plats för­mod­li­gen va­rit en in­sjö en gång i ti­den. MAVEN har dess­utom se­dan 2014 hjälp oss för­stå hur sol­vin­dar för­stört at­mo­sfä­ren på Mars. Det finns dock fort­fa­ran­de myc­ket kvar att lä­ra och det är här ESA och NASA:s otro­li­ga nya Mars­rov­rar kom­mer in i bil­den.

”NASA:s Vi­king-far­kos­ter an­län­de 1976 och var de förs­ta son­der­na vars upp­drag var att le­ta ef­ter liv”

 ??  ??
 ??  ?? Curiosity hit­ta­de höga me­tan­ni­vå­er på Mars. MAVEN är den se­nas­te rymd­far­kos­ten NASA skic­ka­de till Mars.
Curiosity hit­ta­de höga me­tan­ni­vå­er på Mars. MAVEN är den se­nas­te rymd­far­kos­ten NASA skic­ka­de till Mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden