Det senaste inom vetenskap

Jak­ten ef­ter tec­ken på liv

- Space Research · Space · Mick Mars

Ex­oMars och Mars 2020 ska fort­sät­ta stu­de­ra den rö­da pla­ne­ten.

In­fra­red Spectro­me­ter för Ex­oMars (ISEM)

ISEM kom­mer sam­ar­be­ta med pa­no­ra­ma­ka­me­ran och an­vän­da in­fra­röd strål­ning för att väl­ja ut mål för vi­da­re ana­lys.

Ra­man La­ser Spectro­me­ter

Med hjälp av en la­ser kom­mer det­ta in­stru­ment för­sö­ka hit­ta or­ga­nis­ka för­e­ning­ar och tec­ken på liv i pro­vet som ploc­kas upp.

Clo­se-up Ima­ger

Det­ta ka­me­ra­sy­stem kom­mer ta högupp­lös­ta bil­der av ste­nar och for­ma­tio­ner av ve­ten­skap­ligt in­tres­se.

Borr

En borr med ett max­i­malt djup på två me­ter kom­mer sam­la in pro­ver från fle­ra jord­ty­per.

PanCam

Den­na pa­no­ra­ma­ka­me­ra kom­mer an­vän­das för att ta bil­der och kart­läg­ga ter­räng­en på Mars.

Adron

Det­ta in­stru­ment kom­mer le­ta ef­ter un­der­jor­diskt vat­ten och hjäl­pa till att väl­ja ut pas­san­de stäl­len att bor­ra på.

Mars Mul­tis­pec­tral Ima­ger for Sub­sur­fa­ce Stu­di­es

Det­ta in­stru­ment kom­mer stu­de­ra mi­ne­ralo­gin av bergar­ter­na som ploc­kas upp av bor­ren.

Mars Or­ga­nic Mo­lecu­le Ana­ly­ser

MOMA är det störs­ta in­stru­men­tet på Ex­oMars och för­sö­ker hit­ta bi­o­mar­kö­rer i de pro­ver som sam­lats in med en borr.

RIMFAX

Den­na ge­o­ra­dar kom­mer för­sö­ka ta re­da på vad som sker un­der Mars yta.

En be­kant syn

Mars 2020 kom­mer va­ra ba­se­rad på Cu­ri­o­si­tys de­sign, som vi­sas här.

Mars En­vi­ron­men­tal Dy­na­mics Ana­ly­zer

Des­sa sen­so­rer ska mä­ta tem­pe­ra­tur, vind­styr­ka och mer på Mars yta.

Su­perCam

Det­ta in­stru­ment kom­mer kun­na de­tek­te­ra or­ga­nis­ka för­e­ning­ar i bergar­ter på av­stånd.

SHERLOC

Det­ta in­stru­ment kom­mer an­vän­da en ultra­vi­o­lett la­ser för att sö­ka ef­ter or­ga­nis­ka för­e­ning­ar på Mars.

Mast­cam-Z

Den­na avan­ce­ra­de ka­me­ra kom­mer ta pa­no­ra­ma­bil­der av Mars och un­der­sö­ka mi­ne­ralo­gin.

PIXL

Det­ta in­stru­ment kom­mer ge en mer de­tal­je­rad ana­lys av den ke­mis­ka sam­man­sätt­ning­en av mar­ken på Mars än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

MOXIE

Det­ta spän­nan­de in­stru­ment kom­mer för­sö­ka gö­ra sy­re på Mars från kol­di­ox­i­det i at­mo­sfä­ren, med tan­ke på fram­ti­da be­man­na­de fär­der.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden