Det senaste inom vetenskap

Vatt­nets histo­ria på Mars

- Space Research · Space Technology · Space · Interplanetary Space Flights · Solar System · Space Flights · Milky Way Galaxy · NASA · Curiosity

– spår av en be­bo­e­lig värld.

DA­LAR – 1971 Ma­ri­ner 9

NASA:s Ma­ri­ner 9 hit­ta­de en enorm dal på Mars och skic­ka­de till­ba­ka bil­der från pla­ne­tens syd­pol.

FLO­DER – 1976 Vi­king 1 och 2

Vi­king-land­nings­far­kos­ter­na hit­ta­de bevis på att flo­der run­nit över Mars yta.

SALT – 1997 Pat­h­fin­der

Pat­h­fin­der hit­ta­de tem­pe­ra­tu­rer på Mars som var till­räck­ligt höga för att salt­vat­ten ska ha kun­nat ex­i­ste­ra där.

VÄTS­KA – 1999 Mars Glo­bal Sur­vey­or

Bil­der från Mars Glo­bal Sur­vey­or tag­na mel­lan 1999 och 2001 ty­der på att fly­tan­de vat­ten fort­fa­ran­de finns på Mars.

IS – 2001 Mars Odys­sey

Den­na sond hit­ta­de tec­ken på att det kan fin­nas sto­ra fö­re­koms­ter av is och vat­ten un­der ytan på Mars.

BÄCKAR – 2012 Curiosity

Curiosity har vi­sat att det kan ha fun­nits bäc­ker på land­nings­plat­sen i Ga­le Cra­ter.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden