Me­tan på Mars

Det senaste inom vetenskap - - RYMDEN -

Un­der 2014 upp­täck­te NASA:s Curiosity en till­fäl­lig ök­ning av me­tan där den be­fann sig på Mars. Det­ta tyd­de på (men be­vi­sa­de in­te) fö­re­koms­ten av bi­o­lo­gis­ka pro­ces­ser.

Ett in­stru­ment om­bord vid namn Samp­le Ana­ly­sis at Mars (SAM) ”luk­ta­de” på at­mo­sfä­ren un­der en 20 må­na­ders pe­ri­od. Un­der 2 av de 20 må­na­der­na var det tio gång­er så myc­ket me­tan som ge­nom­snit­tet un­der de and­ra må­na­der­na.

Det­ta tyd­de på att det fanns en lo­kal me­tankäl­la. Det finns fle­ra möj­li­ga or­sa­ker till det­ta, bland an­nat sam­spe­let mel­lan sten och vat­ten un­der mar­ken. Det kan även fin­nas en bi­o­lo­gisk or­sak, som till ex­em­pel un­der­vat­tensmi­kro­ber som släp­per ut me­tan. Det­ta ökar san­no­lik­he­ten för att en grund­läg­gan­de form av liv fort­fa­ran­de ex­i­ste­rar på Mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.