Det senaste inom vetenskap

Den långa fär­den

Så för­be­re­der män­ni­skan sig på rymd­fär­der till den rö­da pla­ne­ten.

- Space Research · Space Technology · Space · Spacecraft · Space Travel · Earth · Moon · Solar System · Science · Space Flights · Milky Way Galaxy · Elon Musk · NASA · Interplanetary Space Flights · Mick Mars · Space Launch System

”Elon Musk har av­slö­jat sin dris­ti­ga plan om att åka till Mars”

För­be­re­del­ser på ISS

Lång­va­ri­ga vis­tel­ser om­bord på den In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen (ISS) hjäl­per till att för­be­re­da be­sätt­ning­ar på Mars. Des­sa vis­tel­ser va­rar van­ligt­vis i sex må­na­der, men un­der 2015 spen­de­ra­de en ame­ri­kansk ast­ro­naut och en rysk kos­mo­naut ett helt år på rymd­sta­tio­nen. De gav vik­tig in­for­ma­tion om hur män­ni­skor han­te­rar läng­re rymd­fär­der, som en re­sa till Mars.

SLS-ra­ke­ten

NASA:s Spa­ce Launch Sy­stem (SLS) kom­mer gö­ra det möj­ligt för män­ni­skor att ut­fors­ka des­ti­na­tio­ner bort­om må­nen.

NASA:s trans­port­kap­sel

Rymd­far­kos­ten Ori­on är NASA:s lös­ning för att skic­ka ast­ro­nau­ter till Mars och till­ba­ka. Ori­on kom­mer ha ut­rym­me för upp till sex ast­ro­nau­ter och ta dem upp i en ba­na runt jor­den, där de san­no­likt kom­mer doc­ka till en stör­re far­kost som de an­vän­der un­der re­san till Mars. Des­sa de­tal­jer är dock in­te be­stäm­da än­nu.

Rymd­ha­bi­tat

Det kan ta upp till nio må­na­der att nå fram till Mars, så ast­ro­nau­ter­na kom­mer be­hö­va nå­got stör­re än en li­ten rymd­far­kost att bo i. Det kom­mer tro­li­gen va­ra en rymd­far­kost med fle­ra rum som lik­nar ISS. Den be­hö­ver skyd­da ast­ro­nau­ter­na mot kos­misk strål­ning.

Jon­mo­to­rer

Rymd­far­kos­ten som ska frak­ta män­ni­skor till Mars kom­mer för­mod­li­gen an­vän­da nå­gon typ av sol­se­gel el­ler jon­mo­to­rer för att grad­vis ac­ce­le­re­ra och brom­sa. Det­ta kom­mer spa­ra bräns­le, ge mer ut­rym­me för last och dess­utom mins­ka kraf­ten som krävs vid upp­skjut­ning­en från jor­den.

Kap­ning av en as­te­ro­id

NASA pla­ne­rar ett ro­botupp­drag för att fånga in en as­te­ro­id och omdi­ri­ge­ra den i om­lopp runt må­nen. Ast­ro­nau­ter kom­mer då skic­kas dit för att ut­fors­ka as­te­ro­i­den och ut­veck­la tek­ni­ker och tek­no­lo­gi som be­hövs för fram­ti­da fär­der till Mars. Vis­sa an­ser att det­ta är ett onöd­vän­digt upp­drag och man ut­vär­de­rar om det ska ut­fö­ras.

Ro­bot­hjäl­pa­re

Bil­der från far­kos­ter och da­ta från rymd­bi­lar på Mars kom­mer hjäl­pa fors­ka­re att väl­ja ut en land­nings­plats för be­man­na­de fär­der. Ett an­tal kan­di­da­ter dis­ku­te­ras re­dan. När män­ni­skor når fram till Mars kan son­der­na även an­vän­das för att kom­mu­ni­ce­ra med jor­den.

 ??  ?? Kom­mer Spa­ceX in­ter­pla­ne­tä­ra trans­port­sy­stem le­ve­re­ra?
Kom­mer Spa­ceX in­ter­pla­ne­tä­ra trans­port­sy­stem le­ve­re­ra?
 ??  ?? Hi-SEAS på Ha­waii an­vän­der en ku­pol för att si­mu­le­ra Mars-upp­drag.
Hi-SEAS på Ha­waii an­vän­der en ku­pol för att si­mu­le­ra Mars-upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden