Det senaste inom vetenskap

Ra­ke­ter­na

- Space Technology · Space · Spacecraft · Space Travel · Earth Satellites · Solar System · Space Flights · Milky Way Galaxy · rocket · Apollo · Space Launch System · SpaceX · Elon Musk · Russia · China · Interplanetary Space Flights · Saturn V · NASA

För att re­sa ut­an­för jor­dens ba­na be­hövs en väl­digt stor ra­ket. När Apol­lo-far­ko­s­te­ra be­gav sig till må­nen an­vän­des Sa­turn V-ra­ke­ten som fort­fa­ran­de är den kraft­ful­las­te ra­ket som nå­gon­sin byggts. Vid en re­sa till Mars kom­mer nå­got än­nu stör­re och kraft­ful­la­re att be­hö­vas.

NASA:s Spa­ce Launch Sy­stem (SLS) är först ut. Ra­ke­ten är 117 me­ter hög och kan skic­ka ast­ro­nau­ter och last till Mars. Den förs­ta test­flyg­ning­en är in­te pla­ne­rad för­rän 2018 och det finns fort­fa­ran­de frå­gor om hur den ska an­vän­das.

Spa­ceX grun­da­re Elon Musk har av­slö­jat sin djär­va plan om att re­sa till Mars med sin In­ter­pla­ne­ta­ry Trans­port Sy­stem (ITS). Musk vill an­vän­da den 122 me­ter höga ra­ke­ten för att ko­lo­ni­se­ra Mars med en mil­jon män­ni­skor in­nan slu­tet av år­hund­ra­det.

Det är san­no­likt att även Ryss­land och Ki­na kom­mer be­rät­ta mer om si­na Mars­pro­jekt un­der de kom­man­de år­tion­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden