Det senaste inom vetenskap

Si­mu­le­ring av en re­sa till Mars

- Space Research · Space Technology · Space · Spacecraft · Solar System · Science · Space Flights · Milky Way Galaxy · NASA · It

Den 28 au­gusti 2016 kom sex män­ni­skor ut från en två­vå­nings ku­pol på Ha­waii ef­ter att ha till­bring­at ett år i to­tal iso­le­ring. Du kanske frå­gar dig var­för. De si­mu­le­ra­de hur det kan va­ra att le­va på Mars un­der lik­nan­de för­hål­lan­den nå­gon gång i fram­ti­den.

Upp­dra­get he­ter Hi-SEAS (Ha­waii Spa­ce Ex­plo­ra­tion Ana­log and Si­mu­la­tion) och drivs del­vis av NASA för att för­bätt­ra de­ras pla­ne­ra­de be­man­na­de fär­der un­der 2030-ta­let. Grup­pen spen­de­ra­de all sin tid i ku­po­len un­der ex­pe­ri­men­tets gång och var tvung­na att an­vän­da rymd­dräk­ter för att gå ut, pre­cis som upp­täckts­re­san­de på Mars ha­de va­rit tvung­na att gö­ra. De­ras kom­mu­ni­ka­tion med jor­den för­dröj­des dess­utom med 20 mi­nu­ter, vil­ket är sam­ma för­dröj­ning en ast­ro­naut på Mars ha­de haft.

Även om si­mu­le­ring­en in­te är ett sub­sti­tut för att fak­tiskt va­ra på Mars kan ex­pe­ri­men­tet be­rät­ta om hur män­ni­skor han­te­rar iso­le­ring. NASA:s fär­der till Mars kan ta to­talt 3 år, varav 500 da­gar är på ytan. Det är en lång tid att va­ra bor­ta från jor­den och an­nan mänsk­lig kon­takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden