Det senaste inom vetenskap

Män­ni­skor på Mars

Det­ta kom­mer att hän­da ef­ter att män­ni­skor lan­dat.

- Space Research · Space Technology · Space · Spacecraft · Interplanetary Space Flights · Solar System · Science · Space Flights · Elon Musk · NASA · Apollo · Milky Way Galaxy · Mick Mars

Av al­la de oli­ka aspek­ter­na av en re­sa till Mars är kanske den mest okän­da aspek­ten hur li­vet fak­tiskt kom­mer att bli där. Det be­ty­der in­te att män­ni­skor in­te tänkt på det, men ing­en vet än­nu med sä­ker­het hur män­ni­skor kom­mer att kla­ra sig där.

Det som där­e­mot är san­no­likt är att det förs­ta upp­dra­get till Mars kom­mer in­vol­ve­ra te­le­ro­bo­tik. Det­ta kom­mer gö­ra det möj­ligt för män­ni­skor att gå in i ba­na runt Mars och sty­ra rymd­bi­lar på ytan. Det­ta kom­mer le­da till en myc­ket mer ef­fek­tiv ut­forsk­ning av ytan på Mars ef­tersom för­dröj­ning­ar­na i kom­mu­ni­ka­tion för­svin­ner, nå­got som finns när rymd­bi­lar­na styrs från jor­den. Med ti­den kom­mer män­ni­skan att sät­ta sin fot på Mars yta. Om Elon Musk har rätt kom­mer des­sa män­ni­skor va­ra själv­för­sör­jan­de, le­va av jor­den och an­vän­da smart tek­nik för att gö­ra sy­re och vat­ten. De kom­mer till och med kun­na gö­ra pla­ne­ten jord­lik. Det åter­stå att se om hans plan om att trans­por­te­ra en mil­jon män­ni­skor till Mars in­nan år­hund­ra­dets slut kom­mer bli verk­lig­het.

NASA:s pla­ner är li­te enkla­re och mer re­a­lis­tis­ka. De lik­nar Apol­lo-fär­der­na till må­nen, med små be­sätt­ning­ar som ut­fors­kar ytan och som vis­tas på Mars i någ­ra vec­kor till någ­ra få år. Se­dan åter­vän­der de till jor­den. För att gö­ra en livsmil­jö på Mars kan man be­hö­va sän­ka ned en struk­tur i mar­ken. Det­ta kom­mer ge en bar­riär mot kos­misk strål­ning och sol­strål­ning, så att be­sätt­ning­en hål­ler sig frisk.

Det finns vat­ten i form av is vid po­ler­na och un­der ytan på Mars, och det är vik­tigt att kun­na ut­nytt­ja des­sa re­sur­ser. Det kan fin­nas till­räck­ligt myc­ket vat­ten un­der ut­an för att hål­la en li­ten Mars-ko­lo­ni le­van­de. Det­ta vat­ten kan re­nas till dricks­vat­ten el­ler bry­tas ned till be­stånds­de­lar för att gö­ra bräns­le.

Med män­ni­skor på Mars är det möj­ligt att ut­fors­ka ytan som ald­rig förr och da­gar­na där ro­bo­tar­na för­sik­tigt ut­fors­ka­de ytan är för­bi. Det kom­mer va­ra möj­ligt att stu­de­ra och ana­ly­se­ra sto­ra de­lar av Mars och kanske hit­ta sva­ret på om liv finns där.

”De kom­mer till och med kun­na gö­ra pla­ne­ten jord­lik.”

 ??  ??
 ??  ?? Det­ta kon­cept från Team Gam­ma an­vän­der en halvau­to­nom ro­bot för att byg­ga på Mars. Bygg­na­den kom­mer ha mo­du­ler för bå­de pri­vat och ge­men­sam an­vänd­ning. Om all is på Mars smäl­te skul­le pla­ne­ten se mer jord­lik­nan­de ut.
Det­ta kon­cept från Team Gam­ma an­vän­der en halvau­to­nom ro­bot för att byg­ga på Mars. Bygg­na­den kom­mer ha mo­du­ler för bå­de pri­vat och ge­men­sam an­vänd­ning. Om all is på Mars smäl­te skul­le pla­ne­ten se mer jord­lik­nan­de ut.
 ??  ?? Den­na de­sign från Team La­vaHi­ve an­vän­der 3D-ut­skrif­ter för att gö­ra en mo­du­lär Mars­bas.
Den­na de­sign från Team La­vaHi­ve an­vän­der 3D-ut­skrif­ter för att gö­ra en mo­du­lär Mars­bas.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden