Det senaste inom vetenskap

Is­hus på Mars

- Mick Mars · NASA

Det här för­sla­get vann NASA:s täv­ling för 3D-ut­skriv­na ha­bi­tat 2015.

Täckt av is

Som nam­net an­ty­der kom­mer den­na ku­pol byg­gas av is.

Ut­forsk­ning

Ast­ro­nau­ter kan en­kelt gå in och ut ur ku­po­len för att ut­fors­ka Mars.

Sol­ljus

När ku­po­len är fär­dig kan män­ni­skor bo i den och od­la väx­ter i sol­lju­set.

Vat­ten

Det kom­mer kon­ti­nu­er­ligt häm­tas upp vat­ten från mar­ken för att för­se ast­ro­nau­ter­na med den livsvik­ti­ga väts­kan.

Ku­po­len

In­nan en be­sätt­ning an­län­der kan ro­bo­tar gö­ra vat­ten till is och gö­ra en ku­pol de kan le­va i.

Strål­ning

Det istäck­ta ytt­re lag­ret kom­mer skyd­da mot strål­ning, nå­got som in­ne­bär att des­sa män­ni­skor in­te be­hö­ver bo un­der ytan.

Pla­ce­ring

Ku­po­len kom­mer byg­gas på ett stäl­le där det un­der­jor­dis­ka vatt­net är lät­till­gäng­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden