Det senaste inom vetenskap

Ter­ra­form­ning av Mars

- Life in Space · Space Technology · Space · Interplanetary Space Flights · Space Flights · Mick Mars · Elon Musk

Det krävs en del för att gö­ra Mars be­bo­e­ligt.

50 ÅR För­be­re­del­ser

Skic­ka män­ni­skor till Mars och in­stal­le­ra ma­ski­ner för att ter­ra­for­ma pla­ne­ten.

100 ÅR Ko­lo­ni­se­ring

Om Elon Musk lyc­kas kan det fin­nas en mil­jon män­ni­skor på Mars om 100 år.

100 ÅR Smält­ning

Ge­nom att vär­ma upp po­ler­na går det att fri­gö­ra ånga och kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren. Det kom­mer vär­ma upp pla­ne­ten.

150 ÅR Plan­ter

Vid den­na tids­punkt kom­mer syre­ni­vå­er­na va­ra lämp­li­ga för växt­liv på ytan.

900 ÅR Män­ni­skor

I ett op­ti­mis­tiskt sce­na­rio kan Mars va­ra lämp­ligt för nor­malt män­ni­sko­liv in­om 900 år.

100 000 ÅR Fram­ti­den

And­ra upp­skatt­ning­ar ty­der på att det kom­mer ta 10 000–100 000 år att ter­ra­for­ma pla­ne­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden