Det senaste inom vetenskap

Det­ta krävs för att gö­ra pla­ne­ten be­bo­e­lig

- Life in Space · Space Research · Space Technology · Space · Earth · Solar System · Science · Milky Way Galaxy · Mick Mars · Exoplanets

Män­ni­skor har länge drömt om att gö­ra Mars till en jord­lik­nan­de värld och det kan va­ra möj­ligt, men kanske in­te rik­tigt än.

Ett sätt att gö­ra det på är att vär­ma upp de sto­ra mäng­der­na is vid Mars po­ler, even­tu­ellt med sto­ra speg­lar i pla­ne­tens om­lopp. Det­ta kom­mer fri­gö­ra kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren, så den blir tjoc­ka­re och kan vär­ma upp pla­ne­ten.

En an­nan me­tod är att byg­ga fa­bri­ker på ytan som pro­du­ce­rar klor­flu­orvä­ten från luf­ten och jor­den. Klor­flu­orvä­ten är an­sva­ri­ga för jor­dens ozon­la­ger (allt­så det som hål­ler kvar so­lens vär­me) och kan even­tu­ellt ha en lik­nan­de ef­fekt på Mars. Det krävs även ett sätt att gö­ra om den kol­di­ox­id­hal­ti­ga at­mo­sfä­ren till att be­stå av sy­re och kvä­ve, pre­cis som på jor­den.

En kom­pli­ka­tion är att Mars at­mo­sfär stän­digt kom­mer blå­sas bort av so­len, ef­tersom pla­ne­ten in­te har nå­got mag­net­fält. Det kanske dy­ker upp en lös­ning på det­ta i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden