Det senaste inom vetenskap

HIT KAN VI RE­SA

Sol­sy­ste­met och and­ra stjärn­sy­stem är ful­la av pla­ne­ter och må­nar. Des­sa kan va­ra de bäs­ta al­ter­na­ti­ven.

- Life in Space · Space Research · Space Technology · Space · Spacecraft · Earth · Moon · Solar System · Science · Ecology · Space Flights · Milky Way Galaxy · Paranormal

Vid vär­de­ring av möj­li­ga al­ter­na­tiv för ett nytt hem som är in­om räck­vidd, är det lätt att tro att möj­lig­he­ter­na blir be­grän­sa­de. Med rätt tek­nik finns det fak­tiskt en del att väl­ja bland, även i det­ta sol­sy­stem. Det går att ko­lo­ni­se­ra and­ra pla­ne­ter, en må­ne el­ler själ­va rym­den.

Just nu ver­kar Mars va­ra det bäs­ta va­let. Pla­ne­ten är jor­dens när­mas­te gran­ne och kan möj­li­gen fun­ge­ra för en slu­ten be­folk­ning, nå­got som gör den rö­da pla­ne­ten till­ta­lan­de. Fan­ta­sin be­hö­ver dock in­te be­grän­sas ba­ra till Mars. Var­je kväll sti­ger and­ra möj­lig­he­ter upp från ho­ri­son­ten.

Män­ni­skan kan re­dan ta sig till må­nen och dess när­het till jor­den gör den till en bra kan­di­dat. Ma­te­ri­al, för­nö­den­he­ter och ko­lo­nis­ter kan en­kelt trans­por­te­ras dit. Tack va­re det re­la­tivt kor­ta av­stån­det kom­mer dess­utom kom­mu­ni­ka­tio­nen med jor­den gå snabbt.

Må­nen har dock näs­tan ing­et vat­ten, i jäm­fö­rel­se med Mars. Sam­ma sak kan där­e­mot in­te sä­gas om fle­ra av Sa­tur­nus må­nar. Vis­sa av må­nar­na har till och med fly­tan­de vat­ten som spru­tas ut från hav be­läg­na un­der ytan. Det­ta kan in­ne­bä­ra en möj­lig­het för att pum­pa upp vat­ten, som är en livsvik­tig in­gre­di­ens för att vi ska över­le­va.

Ter­ra­form­ning är det ul­ti­ma­ta må­let när män­ni­skan bo­satt sig på en ny pla­net el­ler må­ne. Det in­ne­bär att ge­ne­re­ra ga­ser som kan bil­da en at­mo­sfär som lik­nar jor­dens, så att liv kan blomst­ra på ytan. Det­ta kom­mer in­te bli en en­kel upp­gift och det kanske visar sig att re­san till pla­ne­ten kom­mer va­ra den enk­las­te delen.

 ??  ?? Mil­jar­der värl­dar ex­i­ste­rar i vårt sol­sy­stem, men det kom­mer va­ra en ut­ma­ning att nå dem.
Mil­jar­der värl­dar ex­i­ste­rar i vårt sol­sy­stem, men det kom­mer va­ra en ut­ma­ning att nå dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden