Det senaste inom vetenskap

Möj­li­ga des­ti­na­tio­ner

Ast­ro­no­mer har iden­ti­fi­e­rat ett an­tal värl­dar som kan bli mänsk­lig­he­tens nya hem.

- Paranormal · Life in Space · Space Technology · Space · Stars · Earth · Solar System · Science · Milky Way Galaxy · Europe · Mick Mars

Ve­nus 261 mil­jar­der kilo­me­ter

Ve­nus kal­las ibland för ”jor­dens sys­ter” på grund av den lik­nan­de mas­san och det kor­ta av­stån­det mel­lan dem. Ve­nus när­het till so­len har dock höjt yttem­pe­ra­tu­ren till 462 gra­der, så män­ni­skan ha­de va­rit tvung­en att bo i svä­van­de stä­der bland mol­nen.

Eu­rop a 628,3 mil­jar­der kilo­me­ter

Eu­ro­pa kan va­ra ett av de bäs­ta stäl­le­na för liv i vårt sol­sy­stem. Eu­ro­pa har gott om sy­re och hav med fly­tan­de vat­ten. På grund av den sva­ga tyngd­kraf­ten och kal­la tem­pe­ra­tu­rer kan det va­ra bäst för män­ni­skan att bo­sät­ta sig i ba­na runt Eu­ro­pa.

GJ 667 Cc 23,6 ljusår

Den­na pla­net be­fin­ner sig ock­så i den be­bo­e­li­ga zo­nen runt sin stjär­na och även här kan det fin­nas fly­tan­de vat­ten. Dvärg­s­tjär­nan pro­du­ce­rar san­no­likt sol­stor­mar, så det krävs skydd om män­ni­skan skul­le bo­sät­ta sig där.

Mars 225 mil­jar­der kilo­me­ter

Den om­fat­tan­de ut­forsk­ning­en som gjorts av Mars yta idag in­ne­bär att män­ni­skan är väl för­be­red­da vid en even­tu­ell bo­sätt­ning där i fram­ti­den. Det har re­dan iden­ti­fi­e­rats be­gravd is och vi vet om en del av fa­ror­na som vän­tar där.

Titan Cir­ka 1,4 mil­jar­der kilo­me­ter

Sa­tur­nus må­ne Titan har in­sjö­ar, moln och regn. De be­står dock in­te av vat­ten. På Titan finns me­tan i fly­tan­de form och cy­anid fly­ter på ytan. Bo­sätt­ning­ar un­der mar­ken ha­de gett bäs­ta skydd.

Wolf 1061 c 13,8 ljusår

Det finns fle­ra fak­to­rer som gör den­na pla­net till en po­ten­ti­ell till­flyktsort för män­ni­skor i rym­den. Den be­fin­ner sig i den be­bo­e­li­ga zo­nen runt sin stjär­na och ver­kar in­te drab­bas av allt för myc­ket sol­strål­ning.

Må­nen 384 400 kilo­me­ter bort

Må­nen är en stark kan­di­dat till den förs­ta ut­omjor­dis­ka ko­lo­nin, på grund av det kor­ta av­stån­det från jor­den. Ma­te­ri­al och män­ni­skor kan trans­por­te­ras dit från jor­den myc­ket lät­ta­re än nå­gon an­nan­stans.

Prox­i­ma Cen­tau­ri b 4,2 ljusår

Den­na pla­net är in­tres­sant då den går i ba­na runt vår när­mas­te stjär­na. Den är nog kon­stant drab­bad av sol­stor­mar, ef­tersom den be­fin­ner sig så nä­ra sin stjär­na. Det­ta är en sten­pla­net med rätt tem­pe­ra­tur för att fly­tan­de vat­ten ska kun­na fin­nas där.

Kap­teyn b 12,8 ljusår

Den­na pla­net kan va­ra en av de mest be­bo­e­li­ga ob­jekt som män­ni­skan kän­ner till. Den är tung, har gynn­sam­ma tem­pe­ra­tu­rer för fö­re­komst av fly­tan­de vat­ten och den an­tas va­ra dub­belt så gam­mal som jor­den. Det be­ty­der att det re­dan kan ha fun­nits liv där.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden