Det senaste inom vetenskap

PÅ RESANDE FOT

En av de störs­ta ut­ma­ning­ar­na är att över­vin­na av­stån­den mel­lan oli­ka sy­stem.

- speed of light

Även om män­ni­skan ” ba­ra” skul­le re­sa till det när­mas­te stjärn­sy­ste­met hand­lar det om enor­ma av­stånd. Mer än fy­ra ljusår fak­tiskt. Det be­ty­der att det tar många år att kom­ma dit även om det går i lju­sets has­tig­het. Da­gens ra­ket­mo­to­rer kan in­te ens nå en pro­cent av lju­sets has­tig­het.

Trots det enor­ma av­stån­det kan det va­ra värt ti­den för män­ni­skan att vå­ga sig dit, men hur ska det gå till? Sva­ret kan lig­ga i att de­sig­na ett nytt fram­drifts­sy­stem som ger myc­ket hög­re has­tig­he­ter än da­gens ra­ket­driv­na sy­stem.

De fles­ta av des­sa kon­struk­tio­ner är fort­fa­ran­de ba­ra i den te­o­re­tis­ka fa­sen, men någ­ra av dem kom­mer ha po­ten­ti­al att öka has­tig­he­ten till nå­got som lig­ger myc­ket när­ma­re lju­sets has­tig­het. Det in­ne­bär att det går att re­sa till det när­mas­te stjärn­sy­ste­met på någ­ra de­cen­ni­er istäl­let för år­tu­sen­den.

Det som gör des­sa in­no­va­ti­va kon­cept så in­tres­san­ta är de­ras val av bräns­len och sät­tet att ut­nytt­ja dem. Jo­ni­se­ra­de ga­ser, in­ter­stel­lärt vä­te och till och med an­ti­ma­te­ria har fö­re­sla­gits som möj­li­ga al­ter­na­tiv. Tänk om det gick att bö­ja rum­ti­den istäl­let för att re­sa i hög has­tig­het? Det lå­ter gi­vet­vis omöj­ligt, men det går en­ligt Eins­te­ins re­la­ti­vi­tetste­o­ri. Den­na kun­skap har lagt grun­den för idén om ett fram­drifts­sy­stem ba­se­rad på för­vräng­ning av rum­ti­den (warp dri­ve). Ge­nom att an­vän­da en flyk­tig form av ener­gi känd som ne­ga­tiv ener­gi går det att ex­pan­de­ra och tryc­ka sam­man rym­den runt ett rymd­skepp för att flyt­ta det när­ma­re slut­må­let. Att bö­ja rum­ti­den är en ab­strakt idé in­om en över­skåd­lig fram­tid. Någ­ra av de and­ra kon­cep­ten är dock re­dan un­der ut­veck­ling och kan va­ra re­do för lan­se­ring snab­ba­re än vi tror.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden