Det senaste inom vetenskap

”Gen­vä­gar” i rym­den

- speed of light

Ne­ga­tiv ener­gi kan i te­o­rin an­vän­das för att ex­pan­de­ra och kom­pri­me­ra själ­va rum­met.

Lång­di­stans

Ut­an att för­vränga rum­ti­den kom­mer av­lägs­na stjär­nor många ljusår bort san­no­likt för­bli bort­om vår räck­vidd.

Ex­pan­de­ring

Ne­ga­tiv ener­gi kan an­vän­das för att ex­pan­de­ra rum­met och ”pres­sa” bort fö­re­mål.

Be­gräns­ning

Ett ob­jekts rö­rel­se ge­nom rum­met är be­grän­sad till den na­tur­li­ga grän­sen, det vill sä­ga lju­sets has­tig­het.

Sam­man­drag­ning

Rym­den fram­för rym­dra­ke­ten kom­pri­me­ras och tryc­ker ob­jek­tet fram­åt.

För­vräng­nings­re­sa

Ge­nom att ma­ni­pu­le­ra själ­va rym­den rör sig rym­dra­ke­ten när­ma­re sin des­ti­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden