Det senaste inom vetenskap

VASIMR-mo­torn

-

Da­gens ra­ke­ter av­fy­ras av en ke­misk re­ak­tion med snabb för­brän­ning av myc­ket bräns­le för att skju­ta upp rymd­far­kos­ten ge­nom at­mo­sfä­ren. Även om det­ta till­vä­ga­gångs­sätt fun­ge­rat hit­tills är ke­mis­ka re­ak­tio­ner oer­hört in­ef­fek­ti­va och det­ta är där­för ett in­ef­fek­tivt sätt att nå långt ut i rym­den på. Ad Ast­ra Roc­ket Com­pa­ny har de­sig­nat VASIMR-mo­torn (Va­ri­ab­le Spe­ci­fic Im­pul­se Mag­ne­toplas­ma Roc­ket) som är snab­ba­re och myc­ket ef­fek­ti­va­re. En kom­pres­sor gör om en en­kel gas till ett kraft­fullt bräns­le, så att rymd­far­kos­ten be­hö­ver mind­re bräns­le och kan re­sa i en jämn och hög has­tig­het. Det­ta möj­lig­görj­gg läng­reg och snab­ba­re re­sor än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Bräns­le

En ne­u­tral gas in­ji­ce­ras i jo­ni­se­rings­kam­ma­ren.

Om­vand­ling

Ra­di­ovå­gor vär­mer och jo­ni­se­rar bräns­let. Gas blir till plas­ma.

Cent­ra­li­se­rad vär­me

Elektro­mag­ne­tism flyt­tar plas­man in i av­gas­rö­ret, som tving­ar in par­tik­lar­na i boos­tern.

Boos­ter

Plas­ma rör sig in i den elekt­riskt lad­da­de delen för att vär­mas upp.

Ac­ce­le­ra­tion

Plas­ma ac­ce­le­re­ras starkt av en elekt­risk ström via en jo­nisk cyk­lon­pro­cess.

Av­gas

Plas­man pressas ut vid myc­ket höga tem­pe­ra­tu­rer, vil­ket pro­du­ce­rar en stark driv­kraft.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden