Det senaste inom vetenskap

Fram­ti­dens rymd­far­kos­ter

- Emmett Till

Plas­ma, an­ti­ma­te­ria och ne­ga­tiv ener­gi kan va­ra mänsk­lig­he­tens bil­jett till vi­da­re rymdut­forsk­ning.

Pre­cis na­vi­ga­tion

Be­sätt­ning­en om­bord mås­te se till att rymd­far­kos­ten re­ser ge­nom om­rå­den med till­räck­ligt hög den­si­tet av pro­to­ner.

Kärn­fy­sisk fu­sion

Pro­to­ner smäl­ter sam­man i en fu­sionre­ak­tion, fri­gör ener­gi och ger fram­drift.

Al­ter­na­tiv ener­gikäl­la

Att star­ta ett för­vräng­nings­sy­stem kom­mer krä­va en enorm mängd ener­gi, så en ström­käl­la mås­te tas med om­bord.

Kon­ti­nu­er­lig ac­ce­le­ra­tion

Den­na rymd­far­kost kom­mer bör­ja lång­samt, men när det tar fart kom­mer det an­vän­da mer bräns­le för att fort­sät­ta ac­ce­le­ra­tio­nen.

Inu­ti

För­vräng­nings­bubb­lan som bil­das runt rymd­far­kos­ten, kom­mer va­ra i en viss stor­lek och al­la kom­po­nen­ter på far­kos­ten mås­te få plats inu­ti den.

An­ni­hi­le­ring

När an­ti­ma­te­ria och ma­te­ria kol­li­de­rar för­störs de i en ex­plo­siv fri­gö­rel­se av ener­gi.

Kraf­tig fram­drift

Fram­stö­ten som pro­du­ce­ras från an­ni­hi­le­ring av an­ti­ma­te­ria kom­mer över­sti­ga det som pro­du­ce­ras av da­gens ke­mis­ka re­ak­tio­ner.

Ram scoop

Ett elektro­mag­ne­tiskt fält kom­mer fånga in pro­to­ner.

För­brän­nings­sy­stem

Ne­ga­tiv ener­gi kan an­vän­das istäl­let för van­li­ga bräns­len för att för­vränga rymd­ti­den runt far­kos­ten.

Bräns­le från rym­den

Rym­den är långt ifrån tom. Bus­sard ram­jet-sy­ste­met kom­mer an­vän­da pro­to­ner med hög ener­gi som finns i det in­ter­pla­ne­ta­ris­ka och in­ter­stel­lä­ra rum­met som bräns­le.

För­vräng­nings­ring­ar

Två tjoc­ka ring­ar bi­drar till att re­du­ce­ra ener­gin som krävs för att bil­da en för­vräng­nings­bubb­la runt rymd­far­kos­ten.

Skydd

Nå­got slags strål­nings­skydd kan va­ra nöd­vän­digt för att skyd­da be­sätt­ning­en mot gam­ma­strå­lar som pro­du­ce­ras när an­ti­ma­te­ria och ma­te­ria kol­li­de­rar.

Lätt­vikt

Till och med en li­ten mängd an­ti­ma­te­ria, tryggt in­ne­slu­ten i ett elektro­mag­ne­tiskt fält, kan pro­du­ce­ra be­ty­dan­de kraft. Den to­ta­la bräns­le­mäng­den som krävs kan där­för va­ra re­la­tivt låg.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden