Det senaste inom vetenskap

BO­SÄTT­NING­AR I RYM­DEN

Enor­ma livsmil­jö­er i rym­den kan gö­ra det möj­ligt att ta med av del av jor­den ut i kos­mos.

- Space Research · Space · Earth · Solar System · Science · Milky Way Galaxy · It · Universe

En ut­omjor­disk ci­vi­li­sa­tion av män­ni­skor, oav­sett var den skul­le be­fin­na sig, ha­de va­rit be­ro­en­de av till­gång på un­ge­fär sam­ma mängd nä­ring och skydd som på jor­den. Det krävs luft, vär­me, strål­ning, vat­ten, tyngd­kraft, mat och ut­rym­me att le­va på. Det är en enorm upp­gift att lö­sa.

Det finns inga plat­ser i när­he­ten som kan er­bju­da al­la des­sa nöd­vän­dig­he­ter och ter­ra­for­ming kom­mer va­ra en lång och kanske omöj­lig pro­cess. Det enk­las­te sät­tet att upp­fyl­la kra­ven på är där­för att byg­ga ett eget hem i rym­den. Den­na enor­ma struk­tur skul­le an­ting­en kun­na va­ra ett nytt per­ma­nent hem el­ler ett sätt att star­ta en mi­gra­tion på som på­går un­der fle­ra ge­ne­ra­tio­ner. Det sist­nämn­da skul­le va­ra olikt allt mänsk­lig­he­ten nå­gon­sin fö­re­ta­git sig och det skul­le krä­va att många ge­ne­ra­tio­ner till­bring­a­de he­la si­na liv i rym­den, inkaps­la­de i ett be­bo­e­ligt ha­bi­tat. Ef­tersom uni­ver­sum är så enormt kan det­ta va­ra det en­da sät­tet att ut­fors­ka det på.

Om am­bi­tio­ner­na om gruv­drift på as­te­ro­i­der går i upp­fyl­lel­se skul­le det gå att sam­la de nöd­vän­di­ga ma­te­ri­a­len. Om cent­ri­pe­tal­kraf­ten som pro­du­ce­ras av ro­te­ran­de ob­jekt ut­nytt­jas går det att si­mu­le­ra tyngd­kraft. Det­ta pro­jekt kom­mer ut­an tve­kan va­ra stort, men mänsk­lig­he­ten kan upp­nå otro­li­ga sa­ker och det finns re­dan en plan om hur det skul­le kun­na gå till. I stark kon­trast till de klas­si­ga ste­ri­la och trånga rymd­far­kos­ter­na ha­de så­da­na bo­sätt­ning­ar va­rit ett hem in­ne­hål­lan­de många av de nö­jen som finns på jor­dens yta.

Det finns yt­ter­li­ga­re en aspekt att vär­de­ra i det­ta möj­li­ga fram­tids­sce­na­rio. Om vis­sa män­ni­skor stan­nar kvar på jor­den me­dan and­ra är i rym­den och and­ra på av­lägs­na pla­ne­ter och må­nar kom­mer ar­ten allt ef­tersom för­änd­ra sig. Att va­ra ifrån varand­ra över fle­ra ge­ne­ra­tio­ner och le­va med oli­ka tyngd­kraft och at­mo­sfä­rer kan le­da till att vis­sa in­te läng­re kom­mer att va­ra män­ni­skor. Fram­ti­den i rym­den kan re­sul­te­ra i en ny, främ­man­de art: mänsk­lig­he­tens av­kom­ma.

I en av­läg­sen fram­tid kan mänsk­lig­he­ten va­ra bort­skämd med möj­lig­he­ter och föl­jan­de bo­sätt­ning­ar kan va­ra någ­ra av de al­ter­na­tiv som kan fin­nas att väl­ja mel­lan.

 ??  ?? Att byg­ga en enorm livsmil­jö i rym­den ha­de va­rit en mo­nu­men­tal upp­gift för mänsk­lig­he­ten.
Att byg­ga en enorm livsmil­jö i rym­den ha­de va­rit en mo­nu­men­tal upp­gift för mänsk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden