Det senaste inom vetenskap

Ett hem i rym­den

Med en livsmil­jö som den på Kal­pa­na One går det att re­sa ge­nom rym­den med stil.

- Animals · Ecology · Wildlife

Ett nytt hem

En jord­lik­nan­de mil­jö kom­mer va­ra vik­tigt för att lind­ra den psy­ko­lo­gis­ka ef­fek­ten av en lång­va­rig el­ler obe­stämd rym­dre­sa.

Bi­o­lo­gisk mång­fald

Ge­nom att ta med grö­na väx­ter går det att ska­pa ett eko­sy­stem med ett rik­tigt djur- och växt­liv.

G-kraft

Den ro­te­ran­de struk­tu­ren ska si­mu­le­ra jor­dens gra­vi­ta­tion, så att in­vå­nar­na kan bo där.

Konst­gjord stjär­na

En enorm ljus­strå­le kom­mer stå som en ax­el i mit­ten. Den här­mar so­lens dygns­rytm.

Plats­be­spa­ran­de

Mot mit­ten av struk­tu­ren kom­mer käns­lan av tyngd­kraf­ten mins­ka, men flo­ra och fau­na kan växa där.

Lyck­li­ga resande

En stor livsmil­jö kom­mer ha till­räck­ligt med plats för privata rum och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

Trädgård i rym­den

Na­tur­li­ga väx­ter kom­mer ge or­ga­nisk till­för­sel till livsmil­jöns sy­re­halts­ni­vå och även ge mat.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden