Det senaste inom vetenskap

RYMDJOBB

En rad nya kar­riärs­möj­lig­he­ter finns i de fram­ti­da bo­sätt­ning­ar­na.

- Space · Solar System · Milky Way Galaxy · Space Research

Ut­omjor­disk lant­mä­ta­re

Att sam­la till­räck­ligt med re­sur­ser kom­mer va­ra bland de vik­ti­gas­te job­ben i en livsmil­jö i rym­den och as­te­ro­i­der kom­mer va­ra stäl­le­na att få tag på dem. En lant­mä­ta­re vär­de­rar des­sa rymd­ste­nar och hit­tar de bäs­ta plat­ser­na för gruv­drift.

As­te­ro­id­gruv­ar­be­ta­re

Det är osan­no­likt att en gruv­ar­be­ta­re skul­le be­ge sig ut på rymd­vand­ring och an­vän­da ut­rust­ning ma­nu­ellt. Det ha­de va­rit för far­ligt. As­te­ro­id­gruv­ar­be­ta­re skul­le an­sva­ra för ex­tern drift och kon­troll av ma­ski­ner, ett ar­be­te som kan ut­fö­ras från den tryg­ga bo­sätt­ning­en.

At­mo­sfä­risk kon­trol­lant

Det här yr­ket in­ne­bär an­svar för al­la in­vå­na­res liv. Att kon­trol­le­ra en jord­lik­nan­de at­mo­sfär i en livsmil­jö i rym­den skul­le in­ne­bä­ra att re­gle­ra sy­re- och kol­di­ox­id­ni­vån, tem­pe­ra­tur och mäng­den ultra­vi­o­lett ljus.

Kom­mu­ni­ka­tion- och na­vi­ge­rings­spe­ci­a­list

Det ha­de in­te räckt med en bo­sätt­ning, så fle­ra rymd­far­kos­ter be­hö­ver kom­mu­ni­ce­ra. För­u­tom att skic­ka och ta emot sig­na­ler skul­le des­sa spe­ci­a­lis­ter för­säk­ra sig om att rymd­far­kos­ten hål­ler rätt kurs.

Fram­drifts­in­gen­jör

Be­ro­en­de på vad för slags fu­tu­risk mo­tor som an­vänds för att dri­va far­kos­ten fram­åt kom­mer det fin­nas ett be­hov för över­vak­ning och för­mod­li­gen tank­ning. Fram­driftin­gen­jö­rer kom­mer över­va­ka des­sa pro­ces­ser och kon­trol­le­ra att mo­torn in­te över­het­tas el­ler läc­ker strål­ning.

Kon­struk­tion och un­der­håll

Ef­tersom det är myc­ket enkla­re att mon­te­ra ihop sto­ra struk­tu­rer i vikt­lös­het kan ett kon­struk­tions­lag byg­ga i rym­den. De skul­le dess­utom kun­na re­pa­re­ra even­tu­el­la ska­dor på far­kos­ten.

Fy­si­o­log

En fy­si­o­log skul­le se till att cent­ri­pe­tal­kraf­ten som or­sa­kas av den ro­te­ran­de rymd­sta­tio­nen ef­ter­lik­nar jor­dens tyngd­kraft till­räck­ligt bra och re­kom­men­de­ra vikt­trä­ning för dem som be­hö­ver byg­ga mer musk­ler.

Rymd­fa­ra­re

När det okän­da ska ut­fors­kas kan det va­ra nöd­vän­digt att skic­ka mänsk­li­ga spe­ja­re till ett ob­jekt. Mind­re rymd­far­kos­ter som van­ligt­vis är fäs­ta till bo­sätt­ning­en kan an­vän­das för den­na upp­gift och ha en grupp rymd­fa­ra­re om­bord.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden