Det senaste inom vetenskap

Retro de­sign­kon­cept

- Scatman John

O’Neill-cy­lin­dern

Tre rän­der med land och tre enor­ma sek­tio­ner av glas skul­le kun­na sät­tas ihop till en struk­tur som är cir­ka 8 kilo­me­ter bred och 32 kilo­me­ter lång. Två av des­sa struk­tu­rer kan pla­ce­ras i ett kont­ra­ro­te­ran­de par för att sta­bi­li­se­ra cy­lind­rar­na som an­nars ro­te­rar över sin ax­el.

Ber­nal-sfä­ren

Den­na de­sign fö­reslogs ur­sprung­li­gen av John Ber­nal 1929, för att se­dan vi­da­re­ut­veck­las på 1970-ta­let. De­sig­nen li­kar ett jord­klot i for­men, men män­ni­skan ha­de istäl­let bott på in­si­dan av det ihå­li­ga ska­let. Jord­lik­nan­de tyngd­kraft skul­le kun­na kän­nas längs ekva­torn och va­ra sva­ga­re när­ma­re po­ler­na.

Stan­ford-to­ru­sen

En­ligt det­ta kon­cept ha­de in­vå­nar­na bott inu­ti en ring­struk­tur, där ta­ket an­ting­en ha­de va­rit ge­nom­skin­ligt el­ler till och med öp­pet. I det se­na­re fal­let ha­de den ro­te­ran­de rö­rel­sen hål­lit det mesta av at­mo­sfä­ren in­nan­för ring­ar­na och rymd­far­kos­ter ha­de lätt kun­nat fly­ga in och ut.

På 1970-ta­let in­spi­re­ra­des en ge­ne­ra­tion rym­den­tu­si­as­ter av de tre ro­te­ran­de struk­tu­rer­na de­sig­na­de av ett NASA­fi­nan­si­e­rat lag.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden