Det senaste inom vetenskap

På in­si­dan av Ve­nus

-

Det­ta vet fors­kar­na om den var­mas­te pla­ne­ten i sol­sy­ste­met.

Lut­ning

Ve­nus lu­tar 2,64 gra­der, så års­ti­der­na är knappt märk­ba­ra. I jäm­fö­rel­se är jor­dens lut­ning 23,4 gra­der.

Sam­man­sätt­ning

At­mo­sfä­ren på Ve­nus be­står av 96,5 pro­cent kol­di­ox­id och 3,5 pro­cent kvä­ve samt spår av and­ra ga­ser.

At­mo­sfär

At­mo­sfä­ren på Ve­nus är cir­ka 90 gång­er tjoc­ka­re än jor­dens och den re­flek­te­rar om­kring 75 pro­cent av sol­lju­set som träf­far den.

Man­tel

Det an­tas att Ve­nus’ man­tel är cir­ka 3 000 kilo­me­ter tjock, men fors­ka­re vet in­te så myc­ket mer om den.

Mas­sa

Ve­nus mas­sa är cir­ka 81,5 pro­cent av jor­dens mas­sa.

Kär­na

Fors­ka­re tror att Ve­nus kär­na be­står av fly­tan­de järn och nic­kel. Di­a­me­tern är cir­ka 6 000 kilo­me­ter.

Skor­pa

Ve­nus skor­pa är myc­ket hår­da­re än jor­dens. Den är 50 kilo­me­ter tjock och be­står hu­vud­sak­li­gen av si­li­ka­ter.

Dygn

Märk­ligt nog va­rar ett dygn på Ve­nus läng­re än ett år. Pla­ne­ten be­hö­ver 243 da­gar på sig för att ro­te­ra ett varv.

Mag­net­fält

Ve­nus har ett myc­ket svagt mag­net­fält. Det kan be­ro på att kär­nan in­te ro­te­rar till­räck­ligt snabbt, i mot­sats till jor­dens kär­na.

Av­stånd

Ve­nus lig­ger cir­ka 108 mil­jo­ner kilo­me­ter från so­len, vil­ket är 72 pro­cent av jor­dens av­stånd till so­len.

Yta

Jäm­fört med Mars och Mer­ku­ri­us är Ve­nus yta gans­ka slät, för­mod­li­gen på grund av vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet.

Stor­lek

Ve­nus är li­te mind­re än jor­den, med en di­a­me­ter på cir­ka 95 pro­cent av jor­dens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden