Det senaste inom vetenskap

Ut­forsk­ning­en av Ve­nus

Rymd­fär­der­na som ut­fors­kat Ve­nus.

- Soviet Union · European Space Agency · Alexa Vega

Ma­ri­ner 2

Den ame­ri­kans­ka son­den Ma­ri­ner 2 var den förs­ta son­den som lyc­ka­des fly­ga för­bi Ve­nus, den 14 de­cem­ber 1962, ef­ter ett miss­lyc­kat för­sök av Sov­je­tu­ni­o­nen året in­nan.

Ma­gel­lan

Den ame­ri­kans­ka son­den Ma­gel­lan gick in i ba­na runt Ve­nus den 10 au­gusti 1990 och kart­la­de mer än 98 pro­cent av ytan. Bå­da bil­der­na av Ve­nus som vi­sas här gjor­des med da­ta från Ma­gel­lan.

Ve­ne­ra 7

Fle­ra sov­je­tis­ka land­nings­far­tyg har för­sökt lan­da på Ve­nus se­dan 1960-ta­let. Den förs­ta som lyc­ka­des var Ve­ne­ra 7, den 15 de­cem­ber 1970.

Akatsu­ki

Den se­nas­te fär­den till Ve­nus är med Ja­pans sond Akatsu­ki, som miss­lyc­ka­des med att gå in i ba­nan i de­cem­ber 2010. Den sväng­de runt sol­sy­ste­met och gjor­de ett and­ra för­sök fem år se­na­re. Det lyc­ka­des.

Ve­ne­ra 9

Den 22 ok­to­ber 1975 blev Ve­ne­ra 9 den förs­ta rymd­far­kost att gå in i ba­na runt Ve­nus. Det till­hö­ran­de land­nings­far­ty­get skic­ka­de de förs­ta bil­der­na från ytan.

Ve­ga 1 och 2

I ju­ni 1985 skic­ka­de Sov­je­tu­ni­o­nens son­der Ve­ga 1 och Ve­ga 1 ut he­li­um­bal­long­er som svä­va­de i Ve­nus at­mo­sfär och skic­ka­de till­ba­ka da­ta i cir­ka två jord­dygn.

Ve­nus Ex­press

Son­den Ve­nus Ex­press skic­ka­des ut av den Eu­ro­pe­is­ka rymd­or­ga­ni­sa­tio­nen, gick in i ba­na runt Ve­nus den 11 april 2006 och stör­ta­de ned i Ve­nus at­mo­sfär i januari 2015.

 ??  ?? Bå­da bil­der­na av Ve­nus som vi­sas här togs av Ma­gel­lan­son­den. Den vänst­ra hal­van visar pla­ne­ten fo­to­gra­fe­rad med ra­dar och den hög­ra si­dan är färg­ko­dad för att mar­ke­ra höjd­skill­na­der.
Bå­da bil­der­na av Ve­nus som vi­sas här togs av Ma­gel­lan­son­den. Den vänst­ra hal­van visar pla­ne­ten fo­to­gra­fe­rad med ra­dar och den hög­ra si­dan är färg­ko­dad för att mar­ke­ra höjd­skill­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden