Det senaste inom vetenskap

Ha­de vi kun­nat le­va på Ve­nus?

- Space · Earth · Solar System · Science · Ecology · Milky Way Galaxy

Det kor­ta och trå­ki­ga sva­ret är nej, i al­la fall in­te just nu. Tem­pe­ra­tu­ren på ytan är till­räck­ligt varm för att smäl­ta bly och tryc­ket är 90 gång­er hög­re än på jor­den. Män­ni­skor ha­de kros­sats. Om mänsk­lig­he­ten i fram­ti­den skul­le över­vin­na des­sa pro­blem, vad har vi att vän­ta oss?

Ytan är helt torr, även om det kan fin­nas ak­ti­va vul­ka­ner på vis­sa stäl­len. Tyngd­kraf­ten lik­nar den på jor­den, med 90 pro­cent av jor­dens tyngd­kraf­ten. Luf­ten är så tjock att det ha­de känts som att pres­sa sig ge­nom vat­ten vid ytan.

Ytan är en märk­lig plats. Bort­sett från den främ­man­de mil­jön kom­mer so­len gå upp i väst och ned i öst på grund av Ve­nus om­vän­da ro­ta­tion. Him­len kom­mer va­ra oran­geröd istäl­let för blå som på jor­den.

Även om män­ni­skor in­te kan le­va på Ve­nus går det att le­va över pla­ne­ten. Om­kring 50 kilo­me­ter över ytan är tem­pe­ra­tu­ren och tryc­ket un­ge­fär som på jor­den. Allt som ha­de be­hövts är dräk­ter att an­das i för att över­le­va sva­vel­sy­ran. Te­o­re­tiskt sett kan män­ni­skor le­va i svä­van­de stä­der där, men för när­va­ran­de finns in­te tek­ni­ken för det­ta.

”Luf­ten är så tjock att det ha­de känts som att pres­sa sig ge­nom vat­ten vid ytan.”

 ??  ?? Stä­der som svä­var bland mol­nen har fö­re­sla­gits som ett sätt att ko­lo­ni­se­ra Ve­nus på.
Stä­der som svä­var bland mol­nen har fö­re­sla­gits som ett sätt att ko­lo­ni­se­ra Ve­nus på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden