Det senaste inom vetenskap

Jor­dens fram­tid

- Space · Earth · Ecology · Solar System · Milky Way Galaxy

På jor­den le­der glo­bal upp­värm­ning till att pla­ne­ten värms upp i en oro­an­de takt. Om du fun­de­rar på hur il­la det kan gå kan du sneg­la mot Ve­nus.

När Ve­nus yta snabbt värm­des upp fri­gjor­des sto­ra mäng­der vat­ten­ånga och kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren. Den­na pro­cess he­ter ske­nan­de växt­hu­sef­fekt. Det­ta öka­de yttem­pe­ra­tu­ren till da­gens död­li­ga het­ta. Om sam­ma sak hän­der på jor­den kom­mer allt liv att dö ut.

Även om det­ta in­te kom­mer att hän­da i förs­ta ta­get är det in­te omöj­ligt att det kan ske nå­gon gång i fram­ti­den. Ex­akt hur lång tid det kom­mer ta är osä­kert, men vi­da­re stu­di­er av Ve­nus kan ge sva­ren. Hur skräm­man­de de än kan vi­sa sig att va­ra.

 ??  ?? En snabb upp­värm­ning av jor­dens yta kom­mer ta ett tag, men pla­ne­ten är på väg åt det hål­let.
En snabb upp­värm­ning av jor­dens yta kom­mer ta ett tag, men pla­ne­ten är på väg åt det hål­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden