Det senaste inom vetenskap

Py­ra­mi­der och grav­kam­ma­re

- Egypt · Imhotep

In­led­nings­vis be­grav­des fa­ra­o­ner­na och and­ra ri­ka med­lem­mar i sam­häl­let i forn­ti­da Egyp­ten i mas­ta­bor. Det var plat­ta, rät­vink­li­ga struk­tu­rer med slut­tan­de si­dor som skyd­da­de gra­ven mot rov­djur och tju­var. Un­der tred­je dy­nastin fick ar­ki­tek­ten Im­ho­tep idén att stap­la fler mas­ta­bor ovan­på varand­ra för att gö­ra en gö­ra en hög bygg­nad i fle­ra ”steg”. Des­sa fun­ge­ra­de som en enorm trap­pa och gav den av­lid­na möj­lig­het att nå upp till him­len. Den förs­ta var Djo­sers trapp­stegs­py­ra­mid som bygg­des runt 2680 f.Kr.

Un­der de föl­jan­de år­hund­ra­de­na blev py­ra­mi­der­na van­li­ga för fa­ra­o­ners be­grav­ning­ar och de oli­ka ni­vå­er­na blev med ti­den slä­ta, istäl­let för att va­ra for­ma­de i steg. Kung­ar och drott­ning­ar täv­la­de om att byg­ga de högs­ta, mest stor­slag­na mo­nu­men­ten. Det var dock dyrt. Det kräv­des enor­ma mäng­der sten för att byg­ga dem, för att in­te ta­la om ar­bets­kraft. Py­ra­mi­der­na drab­ba­des ock­så av grav­plund­ra­re. Un­der den sjun­de dy­nastin blev det van­li­ga­re att be­gra­va fa­ra­o­ner­na i grav­kam­ma­re som var in­hugg­na i berg.

 ??  ?? Den förs­ta egyp­tis­ka py­ra­mi­den bygg­des av fa­rao Djo­ser och är 60 me­ter hög.
Den förs­ta egyp­tis­ka py­ra­mi­den bygg­des av fa­rao Djo­ser och är 60 me­ter hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden