Det senaste inom vetenskap

De dö­das bok

- Incidents

Med så många de­mo­ner, mons­ter och port­vak­ter att han­te­ra i un­der­värl­den kun­de det un­der­lät­ta med en troll­for­mel el­ler två. De dö­das bok var en be­grav­nings­text som an­vän­des från bör­jan av Nya ri­ket (om­kring 1550 f.Kr.). Den in­ne­höll troll­form­ler som skul­le hjäl­pa en per­son på re­san till li­vet ef­ter dö­den. Det var ba­ra de ri­ka som äg­de ett ex­em­plar, ef­tersom de var tvung­na att spe­ci­al­be­stäl­las och skrevs och il­lu­stre­ra­des av många för­fat­ta­re. Bo­ken pla­ce­ra­des se­dan i den av­lid­nes kis­ta el­ler grav­kam­ma­re och ut­drag av tex­ten skrevs på väg­gar, sar­ko­fa­ger och amu­let­ter som pla­ce­ra­des till­sam­mans med mu­mi­en. Var­je troll­for­mel ha­de sitt eget syf­te. Vis­sa hjälp­te den dö­da att iden­ti­fi­e­ra de oli­ka gu­dar­na, me­dan and­ra skyd­da­de dem mot onds­ka el­ler gav dem kon­troll över värl­den run­tom dem.

 ??  ?? Troll­for­meln 17 i De dö­das bok hjäl­per den dö­da att kän­na igen gu­den Atum.
Troll­for­meln 17 i De dö­das bok hjäl­per den dö­da att kän­na igen gu­den Atum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden