Det senaste inom vetenskap

Pro­ces­sen

- Body Shaming · Healthy Living · Lookism · Discrimination · Human Rights · Society

Så gjor­de man en mu­mie som va­ra­de för evigt.

Hjär­nan grävs ut

Hjär­nan an­ses in­te va­ra vik­tig och den grävs el­ler töms ut ge­nom nä­san. Den kas­tas.

Tvätt­ning

In­nan bal­sa­me­ring­en kan bör­ja mås­te krop­pen tvät­tas med palm­vin och vat­ten från Ni­len.

Krop­pen tvät­tas

Tvätt­ning av krop­pen sym­bo­li­se­rar åter­fö­del­se, ef­tersom den dö­da går över till näs­ta liv.

Or­ga­nen tas bort

Det skärs ett snitt på väns­ter si­da av krop­pen och lung­or, le­ver tar­mar och mag­säck av­lägs­nas.

Hjärtat läm­nas kvar

Hjärtat läm­nas i krop­pen. Egyp­ti­er­na trod­de att det var cent­rum för in­tel­li­gens och att det be­höv­des i li­vet ef­ter dö­den.

Lag­ring

Or­ga­nen tvät­tas och pa­ke­te­ras in i bikar­bo­nat in­nan de pla­ce­ras i kano­pekru­kor.

Bö­ner

Präs­ten lä­ser bö­ner och troll­form­ler över den dö­da, så att per­so­nen kan skyd­da sig mot on­da an­dar.

Salt­ning

Krop­pen fylls med bikar­bo­nat som ab­sor­be­rar all fukt.

In­pack­ning

De an­vän­de lin­ban­dage för att pa­ke­te­ra in he­la krop­pen. Fly­tan­de kå­da an­vän­des som lim.

Ol­jor

Man ol­jar in he­la krop­pen för att hu­den ska hål­la sig elas­tisk.

Tork­ning

Där­ef­ter täcks krop­pen med bikar­bo­nat och läggs för att tor­ka i 40 da­gar.

Stopp­ning

Krop­pen tvät­tas och bikar­bo­na­tet grävs ut, se­dan fylls krop­pen med såg­spån, kryd­dor och lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden