Det senaste inom vetenskap

En be­grav­ning vär­dig en fa­rao

-

Des­sa om­ständ­li­ga steg skul­le gö­ra den mäk­ti­ge re­do för döds­ri­ket.

In i kis­tan

Ett må­lat lock läggs över mu­mi­en, se­dan pla­ce­ras den i en ”su­het” (kis­ta).

Öpp­ning av mun­nen

I grav­kam­ma­ren ut­för en präst en ce­re­mo­ni med öpp­ning av mun­nen, så den av­lid­na kan an­das och ta­la i li­vet ef­ter dö­den.

Sar­ko­fag

Kis­tan pla­ce­ras i sar­ko­fa­gen, en ala­bast­kis­ta som ger ex­tra skydd.

Döds­mask

En be­grav­nings­mask som lik­nar den av­lid­ne sä­ker­stäl­ler att sjä­len kän­ner igen sin kropp.

Sör­jan­de

Ett föl­je­tåg av sör­jan­de bär kis­tan och of­fer­gå­vor­na till grav­kam­ma­ren. Någ­ra av de sör­jan­de får be­talt för att grå­ta hög­ljutt ge­nom he­la pro­ces­sen.

För­seg­lad med en troll­for­mel

Bå­de sar­ko­fa­gen och grav­kam­ma­ren för­seglas in­nan präs­ten lä­ser upp en troll­for­mel som ska skyd­da dem. Den har kom­mit att kal­las fa­ra­os för­ban­nel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden