Det senaste inom vetenskap

Tu­tank­ha­mons me­te­o­rit­dolk

- Terrence Howard · Jimmy Carter · Egypt · Alexandria

I ju­ni 2016 med­de­la­de fors­ka­re att en dolk som hit­ta­des av Ho­ward Car­ter i Tu­tank­ha­mons grav­kam­ma­re var gjord av järn från en me­te­o­rit. Bla­det ha­de va­rit en gå­ta för ar­ke­o­lo­ger un­der många år­tion­den, ef­tersom me­tal­len in­te rostat och järn­ar­be­ta­re var säll­syn­ta i forn­ti­da Egyp­ten. Det an­vän­des en rönt­gen­flu­o­re­sce­ran­de spekt­ro­me­ter för att se den ke­mis­ka sam­man­sätt­ning­en. Den höga nic­kel­hal­ten och in­slag av ko­bolt ty­der på ut­omjor­diskt ur­sprung. Mot­sva­ran­de ni­vå­er har hit­tats i en me­te­o­rit som slog ned 240 kilo­me­ter väs­ter om Alex­an­dria fö­re el­ler un­der Tu­tank­ha­mons tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden