Det senaste inom vetenskap

Re­san till li­vet ef­ter dö­den

Det var lät­ta­re sagt än gjort att säk­ra sig en plats i him­len.

-

Var­ken dy­ra grav­kam­ma­re el­ler troll­form­ler kun­de ga­ran­te­ra nå­gon en plats i näs­ta liv. Först var sjä­len tvung­en att över­vin­na hind­ren och de­mo­ner­na som vän­ta­de i un­der­värl­den. Se­dan var de tvung­na att stå in­för rät­ta för gu­dar­na i ce­re­mo­nin där hjärtat väg­des. Det var ba­ra de mest vär­di­ga sjä­lar­na som kun­de fort­sät­ta och le­va ett evigt liv av lyc­ka.

De gam­la egyp­ti­er­na trod­de att den av­lid­nes själ läm­na­de krop­pen ef­ter be­grav­ning­en och be­gav sig ned i un­der­värl­den (Du­at). Där var den tvung­en att gå ge­nom 12 por­tar och var­je port vak­ta­des av en ny gu­dom­lig­het som sjä­len var tvung­en att kän­na igen och namn­ge. Det kanske lå­ter en­kelt, men det fanns även mons­ter, de­mo­ner och eld­sjö­ar som var tvung­na att be­käm­pas. De dö­das bok ha­de en lis­ta över troll­form­ler som kun­de hjäl­pa sjä­len att över­vin­na des­sa hin­der. Om den lyc­ka­des kun­de sjä­len pas­se­ra in i do­mens hall, där den skul­le vi­sa sin vär­dig­het in­för 42 gu­dom­lig­he­ter.

De dö­das bok kun­de hjäl­pa sjä­len att sva­ra rätt på frå­gor­na, så att den av­lid­ne kun­de pas­se­ra. Där­ef­ter kun­de sjä­len fort­sät­ta till ce­re­mo­nin där hjärtat väg­des. Det­ta över­va­ka­des av Osi­ris, un­der­värl­dens högs­ta gud. Egyp­ti­er­na trod­de att hjärtat re­gi­stre­ra­de al­la hand­ling­ar den av­lid­ne gjort un­der sin livs­tid. Des­sa väg­des mot en fjä­der från gu­din­nan Maat, för att ta re­da på hur mo­ra­liskt de hand­lat. Om vikt­skå­lar­na var i ba­lans önska­des sjä­len väl­kom­men in i näs­ta liv av Osi­ris. Om hjärtat var tyng­re än fjä­dern kas­ta­des det till kro­ko­dil­de­mo­nen Amu­ut. Då kas­ta­des sjä­len in i mör­ker och döm­des till en evigt, rast­lös till­va­ro. Den dö­de kun­de all­tid hop­pas på att De dö­das bok skul­le hjäl­pa, en upp­läs­ning av troll­for­meln 30B kun­de hind­ra att hjärtat från att av­slö­ja sitt mör­ka för­flut­na.

De som var lyck­li­ga nog att säk­ra en plats i li­vet ef­ter dö­den fick upp­le­va de vack­ra fäl­ten i Aaru. Här fick de dö­da en bit land där de kun­de od­la grö­dor med hjälp av de sha­bi­ter de be­grav­des med och nju­ta av en fram­tid i evig frid.

 ??  ?? Egyp­ti­er­na be­grav­des med al­la si­na jor­dis­ka ägo­de­lar, även säng­ar och vag­nar. Sjä­len var tvung­en att käm­pa mot jät­te­or­mar och and­ra mons­ter i un­der­värl­den.
Egyp­ti­er­na be­grav­des med al­la si­na jor­dis­ka ägo­de­lar, även säng­ar och vag­nar. Sjä­len var tvung­en att käm­pa mot jät­te­or­mar och and­ra mons­ter i un­der­värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden