Det senaste inom vetenskap

An­ti­kens spi­o­nage

Så job­ba­de for­na ci­vi­li­sa­tio­ner med un­der­rät­tel­ser.

- Egypt

I vik­ti­ga stä­der som gam­la Me­so­po­ta­mi­en och forn­ti­da Egyp­ten an­vän­de kung­ar och fa­ra­o­ner spi­o­nage för att hål­la ett öga på be­folk­ning­en och hål­la sig upp­da­te­ra­de om fi­en­der­nas svag­he­ter. De gam­la egyp­ti­er­na an­vän­de spi­o­ner för att le­ta upp il­lo­ja­la un­der­så­tar och var bland de förs­ta att ut­veck­la gift för sa­bo­tage och at­ten­tat.

Ut­an tek­nisk spi­o­na­ge­ut­rust­ning höll de ti­di­ga spi­o­ner­na koll på fi­en­dens rö­rel­ser ge­nom att tjuv­lyss­na och lä­sa med­de­lan­den de kom över. Man ut­veck­la­de smar­ta me­to­der för att hål­la skrift­li­ga med­de­lan­den hem­li­ga, bland an­nat ko­der och osyn­lig bläck.

De gam­la gre­ker­na var mäs­ta­re på spi­o­nage och list. Le­gen­den om den tro­jans­ka häs­ten blev en sym­bol på de­ras smart­het och krigs­list. De ut­veck­la­de ef­fek­ti­va me­to­der för att för­med­la vik­ti­ga med­de­lan­den mel­lan stä­der, bland an­nat ett sig­nal­sy­stem som he­ter hyd­rau­lisk se­ma­for.

När gre­ker­na vil­le skyd­da sig från spi­o­nage ris­ta­de de in med­de­lan­den på bi­tar av trä och täck­te dem med vax. Den skic­ka­des se­dan till en al­li­e­rad som smäl­te vax­et och läs­te med­de­lan­det. En an­nan me­tod var att skri­va på en upp­blåst djur­blå­sa, för att se­dan töm­ma den på luft och läg­ga den i en kru­ka. Se­dan kun­de do­ku­men­tet frak­tas obe­märkt vart som helst tills det öpp­na­des, blås­tes upp och läs­tes.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden