Det senaste inom vetenskap

Hyd­rau­lisk se­ma­for

Så skic­ka­de de gre­ker­na hem­li­ga med­de­lan­den mel­lan stä­der.

-

”De ut­veck­la­de smar­ta tek­ni­ker för att hål­la skriv­na med­de­lan­den hem­li­ga, bland an­nat ko­der och osyn­ligt bläck”

Sän­ka fack­lan

Av­sän­da­ren sänk­te fack­lan när vat­ten­ni­vån sjun­kit till­räck­ligt för att vi­sa det kor­rek­ta med­de­lan­det på ko­lon­nen.

Sig­nal­ljus

Av­sän­da­ren tän­de fack­lan sam­ti­digt som kra­nen på vat­ten­tan­ken öpp­na­des, så med­de­lan­de­ko­lon­nen bör­ja­de sjun­ka.

Av­ko­da med­de­lan­det

När mot­ta­ga­ren såg att av­sän­da­ren sänkt fack­lan, skru­va­de per­so­nen av sin egen vat­ten­kran och läs­te med­de­lan­det.

Vat­ten­tank

Bud­bä­rar­na ha­de varsin iden­tisk ko­lonn som flöt i en vat­ten­tank. Ko­lon­ner­na var in­de­la­de i sek­tio­ner och var­je sek­tion re­pre­sen­te­ra­de ett spe­ci­fikt bud­skap som över­ens­kom­mits i för­väg.

Syn­kro­ni­se­rat

När mot­ta­ga­ren såg fack­lan tän­de han sin egen och öpp­na­de sin egen kran. På det sät­tet sjönk de två med­de­lan­de­ko­lon­ner­na i sam­ma takt.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden