Det senaste inom vetenskap

Ju­li­us Cae­sars spe­ku­la­tö­rer

- Julius Caesar · Julius Caesar

Ro­mar­ri­ket var splitt­rat och det var ald­rig lätt att hål­la fast vid mak­ten. Många härs­ka­re ha­de liv­vakt för att skyd­da sig, men Ju­li­us Cae­sar in­såg vär­det av hem­lig in­for­ma­tion och an­vän­de spi­o­ner för att skaf­fa sig upp­lys­ning­ar om kom­man­de upp­ror. Det­ta nät av spe­ku­la­tö­rer, som spi­o­ner­na kal­la­des, hjälp­te Cae­sar att hål­la ett öga på vad som på­gick bå­de i och ut­an­för ro­mers­ka ri­ket. Vis­sa häv­dar att Cae­sar viss­te om se­na­tens pla­ner att mör­da ho­nom.

 ??  ?? In­te ens Cae­sars spe­ku­la­tö­rer kun­de avvär­ja över­fal­let mot ho­nom.
In­te ens Cae­sars spe­ku­la­tö­rer kun­de avvär­ja över­fal­let mot ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden