Det senaste inom vetenskap

Spi­o­nage på 1500-ta­let

Eli­sa­bet I, den sista härs­ka­ren av Tu­dor-kla­nen, upp­rät­ta­de hem­li­ga tjäns­ter för att be­hål­la tro­nen.

- Mary I of Scotland · Elisabeth of Bavaria · House of Stuart · Connie Francis

Som en pro­te­stan­tisk drott­ningddr ut­an tro­nar­vinge ho­ta­des ElE­li­sa­bet­li I av dem som hell­re vil­le ha skot­ten Ma­ri­aM Stu­art som re­gent. På grund av ris­ken för aat­ten­tat upp­rät­ta­de drott­ning­endrott­ning­en et­tett nät­nät av sspi­o­ner, som skul­le var­na hen­ne om fiender och upp­täc­ka ut­länds­ka kom­plot­ter. Le­da­ren för Eli­sa­bets hem­li­ga tjäns­ter var den pro­te­stan­tis­ka ju­ris­ten sir Fran­cis Wal­sing­ham och spi­o­ner­na var någ­ra av lan­dets smar­tas­te män­ni­skor. De var aka­de­mi­ker, ve­ten­skaps­män och ling­vis­ter som al­la hjälp­te till att skyd­da den ut­sat­ta mo­nar­kin.

Tek­nis­ka fram­steg hjälp­te ock­så nä­tet av spi­o­ner. Det var un­der den­na pe­ri­od som osyn­ligt bläck gjort av mjölk el­ler ci­tronsaft bör­ja­de an­vän­das. Des­sa med­de­lan­den kun­de lä­sas ge­nom att vär­ma papp­ret över ett ste­a­rin­ljus. Kryp­to­gra­fin blev mer avan­ce­rad och spi­on­nä­ten var tvung­na att bå­de kun­na skri­va och ty­da oli­ka ko­der. Un­der drott ning­ens re­ge­rings­tid av­slö­ja­des en rad kon­spi­ra­tio­ner för att stör­ta el­ler dö­da hen­ne. Det hem­li­ga nä­tet räd­da­de för­mod­li­gen hen­nes liv mer än en gång. Den fängs­la­de ri­va­len Ma­ria Stu­art lyc­ka­des till ex­em­pel skic­ka ko­da­de med­de­lan­den till si­na al­li­e­ra­de via öl­tun­nor. Hon viss­te dock in­te att öl­tun­nor­na smugg­la­des av en dub­be­la­gent som tyd­de Ma­ri­as med­de­lan­den och fick re­da på att hon var del­ak­tig i en kom­plott för att dö­da Eli­sa­bet. Al­la de in­blan­da­de, även Ma­ria, greps snabbt, ställ­des in­för rät­ta och döm­des för för­rä­de­ri.

 ??  ?? Wal­sing­hams bud­get var 2 000 pund per år. Agen­ter i Eli­sa­bets spi­o­na­ge­nät samlade in­for­ma­tion om den spans­ka ar­méns för­be­re­del­ser. Ma­ria Stu­art skic­ka­de hem­li­ga med­de­lan­den till si­na al­li­e­ra­de med hjälp av des­sa kod­tec­ken, men Wal­sing­hams spi­o­ner tyd­de...
Wal­sing­hams bud­get var 2 000 pund per år. Agen­ter i Eli­sa­bets spi­o­na­ge­nät samlade in­for­ma­tion om den spans­ka ar­méns för­be­re­del­ser. Ma­ria Stu­art skic­ka­de hem­li­ga med­de­lan­den till si­na al­li­e­ra­de med hjälp av des­sa kod­tec­ken, men Wal­sing­hams spi­o­ner tyd­de...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden