Det senaste inom vetenskap

Eli­sa­bets spi­o­na­ge­chef

- Elizabeth I of England · Connie Francis · Spain · Europe

Le­da­ren för Eli­sa­bet I:s spi­on­nät var ut­ri­kesmi­nis­tern sir Fran­cis Wal­sing­ham. Ka­tols­ka Spa­ni­en var ett hot, så den pro­te­stan­tis­ka Wal­sing­ham bygg­de upp ett nät av spi­o­ner över he­la Eu­ro­pa. Det ha­de bland an­nat fäng­el­se­in­for­man­ter och dub­be­la­gen­ter, vars upp­gift var att sam­la upp­lys­ning­ar om ka­to­li­ker­nas ak­ti­vi­te­ter samt po­li­tisk och eko­no­misk in­for­ma­tion.

Wal­sing­ham vil­le att agen­ter­na skul­le va­ra så ef­fek­ti­va som möj­ligt och grun­da­de där­för en spi­on­sko­la som ut­bil­da­de nya re­kry­ter. Hans nät blev ovär­der­ligt för ri­kets sä­ker­het. Det för­hind­ra­de fle­ra kom­plot­ter mot drott­ning­en och skaf­fa­de in­for­ma­tion om spans­ka ar­mén in­nan in­va­sions­för­sö­ket år 1588.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden