Det senaste inom vetenskap

Världs­kri­gens spi­o­ner

In­no­va­ti­va spi­o­na­gestra­te­gi­er an­vän­des i bå­da världs­kri­gen un­der 1900-ta­let.

- Netherlands · Enigma

Förs­ta världs­kri­get på­min­ner oss kanske först och främst om stri­der­na i skytte­gra­var­na, men spi­o­ner­na spe­la­de en vik­tig roll bakom front­lin­jer­na. Ett av kri­gets mest fram­gångs­ri­ka spi­on­nät gick un­der kod­nam­net ”La Da­me Blan­che”. Or­ga­ni­sa­tio­nen ha­de över 1 000 med­lem­mar som ar­be­ta­de för brit­ter­na. Ut­veck­ling­en av flyg­plan ti­digt på 1900-ta­let in­ne­bar att luftspi­o­nage ock­så blev en vik­tig del av kri­gen. Bå­de tys­ka och frans­ka flyg­plan tog bil­der från ovan för att stu­de­ra trup­per­nas rö­rel­ser. Tyst in­for­ma­tion hjälp­te di­vi­sio­ner­na att pres­sa sig fram på öst­fron­ten. Ge­nom att kom­ma över hem­li­ga pap­per och av­lyss­na ra­di­o­med­de­lan­den, viss­te de vil­ka drag de kun­de för­vän­ta sig från den rys­ka si­dan.

När and­ra världs­kri­get bröt ut var spi­o­nage en vik­tig del av krig­fö­ring­en. Den tys­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten, Abwehr, var sär­skilt ef­fek­tiv un­der oc­ku­pa­tio­nen av Ne­der­län­der­na. Grup­pen till­fång­a­tog 52 al­li­e­ra­de agen­ter och 350 mot­stånds­käm­par (vis­sa av dem ha­de re­dan hop­pat fall­skärm in i ne­der­ländskt ter­ri­to­ri­um) Brit­ter­na trod­de att de skic­ka­de för­nö­den­he­ter till si­na ne­der­länds­ka al­li­e­ra­de, men i själ­va ver­ket ha­de de gett tys­kar­na 570 lå­dor med va­pen och am­mu­ni­tion.

Na­zis­ter­nas kän­da Enig­ma-ma­ski­ner såg till att mi­li­tä­ra med­de­lan­den blev omöj­li­ga för fi­en­den att ty­da. När ett med­de­lan­de skul­le skic­kas ma­ta­de en ope­ra­tör in det på ett tan­gent­bord och för­vräng­de det med en se­rie ro­to­rer som gjor­de om med­de­lan­det till en rad helt and­ra bok­stä­ver. När mot­ta­ga­ren skul­le ty­da med­de­lan­det på sin egen maskin var per­so­nen tvung­en att ve­ta ex­akt vil­ka in­ställ­ning­ar av­sän­da­ren an­vänt. In­ställ­ning­ar­na änd­ra­des of­ta och en ty­pisk mi­li­tär Enig­ma­ma­skin kun­de ha mil­jar­der oli­ka in­ställ­ning­ar, så det an­sågs omöj­ligt att knäc­ka ko­den. Brit­ter­na lyc­ka­des dock till slut att ty­da Enig­ma, ef­ter att en grupp ma­te­ma­ti­ker och kod­knäc­ka­re ut­veck­la­de ma­ski­ner som kun­de lä­sa av ma­ski­nens in­ställ­ning­ar ba­se­rat på ti­di­ga­re med­de­lan­den. Vis­sa histo­ri­ker tror att in­for­ma­tio­nen brit­ter­na skaf­fa­de sig ge­nom att knäc­ka Enig­ma bi­drog till att för­kor­ta kri­get med två år.

”En Enig­ma-maskin kun­de ha mil­jar­der oli­ka in­ställ­ning­ar, så det an­sågs omöj­ligt att knäc­ka ko­den.”

 ??  ?? Ytan på Enig­ma var en elektro­nisk kon­troll­pa­nel som kun­de an­vän­das för att by­ta ut bok­stä­ver för att få hög­re kryp­te­ringsni­vå.
Ytan på Enig­ma var en elektro­nisk kon­troll­pa­nel som kun­de an­vän­das för att by­ta ut bok­stä­ver för att få hög­re kryp­te­ringsni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden